Година 2007, Брой 1

Дата на издаване

6.3.2007 г.

Съдържание

 • Александър Кънев
  Значение, априорност и реалност: критиката на Витгенщайн срещу традиционната философия
  Резюме: През последните години, основно поради появата на т.нар. терапевтични прочитания на Тractatus, критиката на Витгенщайн отностно метафизиката стана обект на ожесточени... През последните години, основно поради появата на т.нар. терапевтични прочитания на Тractatus, критиката на Витгенщайн отностно метафизиката стана обект на ожесточени дебати.
  DOI:
 • Атанас Григоров
  Информацията и нейният адресат
  Ключови думи: информация
  Резюме: Настоящата студия е фрагмент от по-обширно изследване.Неговият предмет първоначално се ограничаваше до използваните в науката теоретични дискурси, техният адресат, тяхната „затвореност” или „отвореност” спрямо общността, към която... Настоящата студия е фрагмент от по-обширно изследване.Неговият предмет първоначално се ограничаваше до използваните в науката теоретични дискурси, техният адресат, тяхната „затвореност” или „отвореност” спрямо общността, към която предполагаемо са насочени. Но да остане анализът при използваните в науката дискурси се оказа невъзможно – въпреки тяхната специфика, въпреки факта на функционирането им главно в относително затворени, отличаващи се със силна приемственост дисциплинарни общности, тези дискурси се подчиняват на по-общи – социо-културни и културно-исторически, закономерности на комуникацията. Както и на начина, по който науката бива разбирана, и правена, и на нейното позициониране в културното пространство на социума. Постепенно изследването ми се изместваше в една по- широка плоскост – за „разривите“ в социално-значимата комуникация, за социо-културните и социално-историческите й основи. Също и за нейната – отново социална, онтология; за смисъла й. Подобно изместване очевидно е било необходимо – без разбирането на общото, изясняването на частния случай е фикция. В предложената тук част от текста става дума за предпоставките на изследването – предпоставки психологически, т.е., свързани с мотивацията за него, и концептуални – т.е., изясняващи рамката, в която то се вписва.
  DOI:
 • Уолтър Блок
  Свободно предприемачество и бедност: причина или лекарство?
  JEL: I3, I38
  Резюме: Бедността като цяло е създадена от наличието на лошо управление. Решението на проблема е в системата на свободно предприемачество. Пазарите редуцират бедността чрез насърчаване на стимули и рационална икономическа... Бедността като цяло е създадена от наличието на лошо управление. Решението на проблема е в системата на свободно предприемачество. Пазарите редуцират бедността чрез насърчаване на стимули и рационална икономическа дейност.
  DOI:
 • Анна Сухович
  Ролята на преките чуждестранни инвестиции в икономиката на република Молдова в светлината на европейската интеграция
  JEL: F21
  Резюме: Постиженията на стандартите, зададени от ЕС в различните сфери, означава стимулиране на поддръжката на инвестиционната дейност при стимулиране на директните чужди инвестиции. Принципните условия за улесняване на чуждестранните... Постиженията на стандартите, зададени от ЕС в различните сфери, означава стимулиране на поддръжката на инвестиционната дейност при стимулиране на директните чужди инвестиции. Принципните условия за улесняване на чуждестранните инвестиции са: развитие на малки и средни предприятия, нарастване на износа и създаването на различни условия за повишаване на заетостта.
  DOI:
 • Нина Сухович
  Ролята на малките и средните предприятия в развитието на икономиката на Молдова
  JEL: M11
  Резюме: Ориентация на Република Молдова към европейска интеграция, подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Молдова и Европейския съюз и на Плана за действие, доведоха до нови изисквания по отношение на... Ориентация на Република Молдова към европейска интеграция, подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Молдова и Европейския съюз и на Плана за действие, доведоха до нови изисквания по отношение на организацията на производството. При обстоятелства, когато е необходимо повишаване на производството, което е много характерно и за Молдова, малъкият бизнес придобива особена важност.
  DOI:
 • Иванка Цонева
  Манипулиране на общественото мнение – психологически основи
  Резюме: Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологически обосновани... Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологически обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рационалните и емоционалните характеристики, така и със знака на съставящите го индивидуални мнения – положителен, нулев, отрицателен. Всеки подход е илюстриран с пример от практиката.
  DOI:
 • Гергана Михайлова Борисова
  Моделиране на поведението на домакинствата при придобиването на финансови активи/пасиви
  JEL: Е21, Е40
  Резюме: Настоящото изследване разглежда поведението на домакинствата, които са основен нетен спестител в българската икономика. Те чрез акумулираните си спестявания не само покриват своите инвестиции, но и осигуряват финансови ресурси чрез... Настоящото изследване разглежда поведението на домакинствата, които са основен нетен спестител в българската икономика. Те чрез акумулираните си спестявания не само покриват своите инвестиции, но и осигуряват финансови ресурси чрез посредничеството на финансовите институции на нуждаещите се от допълнително средства за финансиране на дейността. Поради тази причина ролята на домакинствата е важна предвид задълбочаващите се външно икономически балансови неравновесия, които могат да бъдат ограничени като се стимулират спестяванията, притежавани от домакинствата в българската икономика. За целта е необходимо да се определят факторите, от които зависят придобиваните от домакинствата финансови активи, респективно поеманите финансови задължения. При оценяването на влиянието на факторите са използвани емпирични резултати от разработените финансови сметки (Системана национални сметки) по предложената методология в Михайлова (2004).
  DOI:
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 1-11
  Резюме: Предмет на теорията за косвената размяна е изучаването на коефициента на замяна между носителите на валута от една страна и стоките и услугите от всички поръчки от друга страна. Твърденията на теорията на косвената размяна се... Предмет на теорията за косвената размяна е изучаването на коефициента на замяна между носителите на валута от една страна и стоките и услугите от всички поръчки от друга страна. Твърденията на теорията на косвената размяна се отнасят до всички случаи на косвен обмен и за всички неща, които се използват като носители на разменна стойност.
  DOI: