Година 2014, Брой 2

Дата на издаване

18.6.2014 г.

Съдържание

 • Дуайт Дейвисън, Джей Макерджи, Дейвид Симпсън, Уолтър Блок
  Опазване на животинските видове
  Резюме: С настъпване на 40-годишнината от приемането на Закона за застрашените видове става необходимо да се направи исторически преглед на този акт и неговото въздействие върху постигането на целите по предотвратяване на изчезването на... С настъпване на 40-годишнината от приемането на Закона за застрашените видове става необходимо да се направи исторически преглед на този акт и неговото въздействие върху постигането на целите по предотвратяване на изчезването на застрашените видове. Много природозащитници твърдят, че единственият начин да се предотврати изчезването на животни, сред които най-вече се отличават популациите на слонове в Африка, е чрез управление и собственост от страна на правителството. Въпреки това, в тази разработка ние твърдим, че най-доброто решение за запазване на застрашените видове е създаването на по-свободна пазарно-ориентирана система за правото на частна собственост върху животни и използването на земята. Нашият аргумент е двупосочен: първо, че без истински пазар с ефективни права за собственост, ние се натъкваме на трагедията на обществената собственост, където няма ефективен стимул сред индивидуалните защитници на застрашените животински видове. На второ място са непредвидените последици при регулация от страна на държавните представители, където се наблюдава изкривяване на стимулите, които да насърчават индивидуалните защитници на застрашените животни. Чрез въвеждане на по-пазарно ориентиран начин на управление всички животински видове ще бъдат значително облагоприятствани чрез намаляването на проблемите, свързани с обществената собственост и непредвидените последици от държавното управление. Използвайки примерите с американския бизон, африканските слонове, рибовъдните стопанства и селскостопанските животни, ние се опитваме да изградим по-свободна пазарно-ориентирана политика в постигането на целта за опазване на животинските видове.
  DOI:
 • Владимир Краевский
  Място на отчетните системи в управлението на устойчиво развитие
  JEL: M41
  Резюме: В статията се разглежда способността на различни отчетни системи (счетоводство, финансови отчети и статистически записи) да посрещнат информационните изисквания за управление на устойчивото развитие. За тази цел, от една страна се... В статията се разглежда способността на различни отчетни системи (счетоводство, финансови отчети и статистически записи) да посрещнат информационните изисквания за управление на устойчивото развитие. За тази цел, от една страна се представя възможно комбиниране на икономическо и екологично счетоводство, а от друга – се разглеждат предоставените отчети за идентификацията на нови обекти при изследване на икономически изостаналите райони. Резултатите на SWOT-анализа, направен с цел разкриване перспективите на статистическата система, водят до предположението, че природните ресурси трябва да намерят място в счетоводната система като цел, за да се обезпечи по-солидна статистическа база данни за икономически анализ и усъвършенстване на националния индикатор на богатството.
  DOI:
 • Благовеста Николова
  Тенденции в съвременното икономическо прогнозиране
  Резюме: Текстът се опитва да обобщи част от промените, които настъпват в сферата на икономическото прогнозиране през последните няколко десетилетия, като ги поставя в контекста на един по-обхватен процес на трансформации в съвременното... Текстът се опитва да обобщи част от промените, които настъпват в сферата на икономическото прогнозиране през последните няколко десетилетия, като ги поставя в контекста на един по-обхватен процес на трансформации в съвременното прогнозиране. Статията обръща внимание на: утвърждаване на технологичното прогнозиране; необходимостта от дългосрочно планиране; възхода на алтернативистиката и глобалното моделиране; спецификите на нормативния компонент при процеса на икономическо прогнозиране; някои особени проблеми, които трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на икономически прогнози.
  DOI:
 • Емилия Вачева
  Българската земя и нейните природни дадености според западноевропейските извори – от края на XII в. до XIV в.
  Резюме: В настоящата статия се разкрива представата за българската държава и нейните природни дадености в западноевропейските извори за периода кр. на XII-XIV в. За постигане на тази цел се анализират и систематизират публикуваните у нас... В настоящата статия се разкрива представата за българската държава и нейните природни дадености в западноевропейските извори за периода кр. на XII-XIV в. За постигане на тази цел се анализират и систематизират публикуваните у нас извори от западен произход – хроники, истории, пътеписи, космографски описания, доклади, географски карти, портолани и др. В тях са отразени впечатленията и познанията на западния летописец за границите на българската държава и нейните природни дадености. Те разкриват, че българите и тяхната земя намират достойно място в трудовете на западноевропейските автори.
  DOI:
 • Калин Калев
  Счетоводен мониторинг върху детерминантите на оповестяванията - валидност и приложение за банките в България
  JEL: M41, M48
  Резюме: При теоретичната рамка на задължителните оповестявания няма алгоритмичност на методологията и методите на изследване, защото липсва обща концептуална рамка на оповестяванията във финансовата отчетност, чиято фунционална дефиниция да... При теоретичната рамка на задължителните оповестявания няма алгоритмичност на методологията и методите на изследване, защото липсва обща концептуална рамка на оповестяванията във финансовата отчетност, чиято фунционална дефиниция да изразява тяхната роля и значение. Под „дефиниция на функционалността” на концепция, ние означаваме дефиниция, която изрично определя полезността на концепцията за конкретни цели . В настоящата разработка разглеждаме основните детерминанти на оповестяванията на базата на резултатите от предходни изследвания, които тестваме за извадка от банкови институции от България.
  DOI:
 • Венцислав Везиров
  Немската литература в учебните програми на българското училище
  Резюме: В студията е разгледано учебното съдържание за обучение по литература от Възраждането да началото на 21 век. Проследени са различните етапи на включването творбите на немски автори в българското училище. В началото на 20 век се... В студията е разгледано учебното съдържание за обучение по литература от Възраждането да началото на 21 век. Проследени са различните етапи на включването творбите на немски автори в българското училище. В началото на 20 век се ползват слаби преводи, осъществени чрез език посредник – руския, без особена художествена стойност. При изучаването на текстовете се осъществява лексикален и стилистичен анализ, от който учениците добиват коренно различна представа за стила на автора, тъй като превода няма връзка с оригинала. Предложеният преглед ни въвежда в един парадокс. Когато в българското образование нямаме достатъчно преводи, а и наличните са твърде несполучливи, немски автори са представени по-добре в българското училище, а сега – след като са създадени действително уникални по значимостта си преводи от немски писатели, поети и философи – нито един от тях не навестява духа на нашите ученици. Това показва, че учебното съдържание у нас не се съобразява с качеството на преводите и логиката за добрия превод вече не играе при организиране на учебния процес по литература.
  DOI: