Година 2013, Брой 1

Дата на издаване

10.3.2013 г.

Съдържание

 • Пламен Петков
  Иконометрично оценяване на функцията на инвестициите в България
  Резюме: Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната... Функцията на инвестициите от икономическа гледна точка представлява концепция или стратегия, с която се описват зависимостите между измененията в националното производство и измененията в инвестиционното поведение на националната икономика. В настоящата публикация се изследват с методологията на векторните модели за коригиране на грешката (VECM) дългосрочните и краткосрочните зависимостите между инвестициите и някои от основните им детерминанти – реален брутен вътрешен продукт, инфлация, сконтов лихвен процент и обобщаващ показател за финансовото развитие. Иконометричният анализ се основава на годишни данни, отнасящи се за периода от 1991 г. до 2011 г. На оценка са подложени три инвестиционни функции – на общите инвестиции, на частните инвестиции и на преките чуждестранни инвестиции. Всяка функция е анализирана както с, така и без отчитане на настъпилите структурни промени в изследвания период.
  DOI: 1
 • Беата Сковрон Миелник, Марцин Голембски
  Центровете за съвместно обслужване като инструмент за организиране на гъвкаво функциониране на персонала в предприятието
  JEL: M12, M50
  Резюме: Полската Асоциация за управление на човешките ресурси (PSZK) е идентифицирала четири основни предизвикателства на работния пазар в Полша [Czy polscy pracodawcy … 2011]. Те са назовани както следва: мотивация според пола и възрастта,... Полската Асоциация за управление на човешките ресурси (PSZK) е идентифицирала четири основни предизвикателства на работния пазар в Полша [Czy polscy pracodawcy … 2011]. Те са назовани както следва: мотивация според пола и възрастта, липса на таланти, задържане на таланти и трансформация на функцията на човешките ресурси. Анализът на ситуацията в обхвата на последно споменатото предизвикателство показва, че много от управляващите функционирането на персонала работници имат амбицията да играят водеща стратегическа роля в предприятието. Обаче, те самите признават, че отделите човешки ресурси все още са с редуцираната роля на поддържащи бизнеса или администратори.Слаба страна на полските организации си остава ефективното измерване на функцията на персонала, и особено процентът на възвръщаемост на инвестициите в човешкия капитал. Ако функцията на персонала е да изпълни ролята на стратегически партньор в рамките на една организация, необходимо е отношението към персонала да се промени към по-професионално.Ако отделите по човешки ресурси желаят да се превърнат в бизнес партньори, трябва да направят обективна преценка на текущата си дейност и да планират възможни области на усъвършенстване. Измерването на ефективността на функцията на персонала трябва да бъде активна основа на това, отделите по човешки ресурси да са способни да поемат стратегически функции в дадено предприятие. Такава трансформация изисква от отделите по кадри да прехвърлят ангажиментите си към нови области и вследствие на това, да реорганизират административните процеси чрез автоматизация и аутсорсинг. Целта на статията е да покаже значимостта на гъвкавата организация на кадровите процеси в рамките на съвременните стопански единици и въвеждането на общи обслужващи центрове като оптимален инструмент и гъвкавост при организиране функцията на персонала в предприятието. Проведените пилотни оценъчни проучвания представени в статията засягат съвместните обслужващи центрове (SSC/BPO) обслужващи процесите свързани с човешките ресурси. Статията има причинен характер и е основа за по-нататъшни задълбочени изследвания.
  DOI: 1
 • Валентин Милинов
  Инвестиционният портфейл на застрахователните дружества: същност, структура, проблеми
  JEL: G3, G11, G31
  Резюме: В статията се изследват същността и промените в структурата на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества в условията на криза. Инвестирането на собствените средства и на натрупаните технически резерви в... В статията се изследват същността и промените в структурата на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества в условията на криза. Инвестирането на собствените средства и на натрупаните технически резерви в застрахователните компании е неразделна част от тяхната цялостна дейност. Управлението на активите на застрахователните дружества предполага инвестиции в ценни книжа, което характеризира тази част от дейността им с формирането на инвестиционен процес и парични потоци в рамките на финансовите пазари. В условията на световна финансова криза, формирането на ефективен инвестиционен портфейл, трябва да е на основата на оптимално диверсифициране на формите на инвестиране, с цел редуциране на инвестиционния риск.
  DOI: 1
 • Поля Ангелова
  Системата за земеделска счетоводна информация в контекста на агростатистиката
  JEL: C1, C8, Q1
  Резюме: Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) е частично представително изследване на доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз. В неговия обхват са включени стопанствата с пазарна... Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) е частично представително изследване на доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз. В неговия обхват са включени стопанствата с пазарна насоченост, които са поле за формиране на извадката от отчетни единици. В статията са представени методологическите концепции на СЗСИ, като се акцентира на базовите дефиниции и индикатори за характеризиране дейността на земеделските стопанства. Изяснени са критериите за типологията на Общността за земеделските стопанства, начинът на подбор на отчетните стопанства и е описано съдържанието на земеделския счетоводен отчет, използван за определяне на доходите. Очертани са особеностите на функциониране на СЗСИ в България и е извършен статистически анализ на основните производствени и икономически резултати от дейността на земеделските стопанства за периода 2004-2009 г.
  DOI: 1
 • Юлия Николаевна Христова Петкова
  Потребителска оценка на конкурентоспособността на вносителите на нови автомобили в България
  JEL: М31
  Резюме: Конкурентоспособността на търговския бизнес е актуален и значим проблем пред съвременното общество и икономика. Способността на предприятията да търсят и използват по най-добрия начин източниците на конкурентни предимства, както от... Конкурентоспособността на търговския бизнес е актуален и значим проблем пред съвременното общество и икономика. Способността на предприятията да търсят и използват по най-добрия начин източниците на конкурентни предимства, както от външната така и от вътрешната среда предопределя тяхното оцеляване в динамично променящата се пазарна среда. Поради липса на време и средства повечето предприятия не провеждат системни продуктово-пазарни проучвания и често вземат управленски решения на база на непълна информация, съвременни практики или интуиция. В същото време продуктът на предприятието е предназначен за потребителите, а техните възприятия често са субективни и ирационални, което налага тяхното изследване. Целта на настоящата статия е да се изведат източниците на конкурентни предимства, които произтичат от потребителската оценка на конкурентната позиция на предприятието.
  DOI: 1
 • Димитър Ив. Трендафилов
  Комуникационни характеристики на търговската марка
  JEL: M31
  Резюме: Статията е посветена на бранда като средство за комуникация в маркетинговата практика и оттам и опитът да се формулира по-ясно защо и как той служи на продажбените цели на компаниите и как може да бъде използван по-успешно.... Статията е посветена на бранда като средство за комуникация в маркетинговата практика и оттам и опитът да се формулира по-ясно защо и как той служи на продажбените цели на компаниите и как може да бъде използван по-успешно. Основната теза е, че търговската марка заслужава цялата отговорност и внимание на мениджмънта, защото в съвременните условия тя е изключителен, ако не и единствен инструмент за придобиване на трудни за копиране конкурентни предимства и осигурява така необходимия диалог с потребителя, който от своя страна, има все повече възможности за влияние върху нейния пазарен живот. Изброени са присъщите на марката важни комуникационни задачи, а чрез две схеми се илюстрират под различен ъгъл основните ú елементи и техните функции.
  DOI: 1