Година 2024, Брой 1

Дата на издаване

29.3.2024 г.

Съдържание

 • Красимира Славева, Ваня Ганева
  Икономиката на споделянето – характеристики, потребителски практики и измерване
  Резюме: Студията разглежда промените в икономиката, отразени в концепцията за икономиката на споделянето. В началото на 21 век, тя започва да се превръща във важна част от световната икономика и поставя редица предизвикателства пред... Студията разглежда промените в икономиката, отразени в концепцията за икономиката на споделянето. В началото на 21 век, тя започва да се превръща във важна част от световната икономика и поставя редица предизвикателства пред действащите фирми и регулаторните органи. Развитието на икономиката на споделянето води до трансформиране на много сектори и до промени в начина, по който работят редица бизнеси. В потребителските модели внимание започва да се отдава на устойчивото (зеленото, моралното) потребление. Целта на студията е да характеризира и изясни значението на икономиката на споделянето. Изследването се фокусира върху представянето на основните особености на споделената икономика; изясняването на факторите, водещи до нейната поява; разглеждането на потребителските практики, които я отличават, както и начините за измерването и оценката ú.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.1.01
 • Храбрин Башев
  Към въпроса за икономическо изучаване на аграрните договори
  Резюме: В другите страни са направени огромен брой теоретични и емпирични изследвания и публикации свързани с аграрните договори от различен тип. В нашата страна изследванията на икономическите договори като цяло, и на аграрните договори в... В другите страни са направени огромен брой теоретични и емпирични изследвания и публикации свързани с аграрните договори от различен тип. В нашата страна изследванията на икономическите договори като цяло, и на аграрните договори в частност, са епизодични, като индивидуалните изследователи прилагат „свои” дефиниции и методики, които често са противоречиви, необхватни и силно дискусионни. Статията прави опит да отговори на няколко важни академични и практически въпроса: какво е икономически договор, каква е разликата на икономическия подход в сравнение с другите (юридически, социологически и т.н.) подходи за изучаване на договорите, каква е ролята на икономическите договори в аграрното управление, защо съществува такова огромно многообразие на използваните от агентите договори и т.н. Адаптират се постиженията на интердисциплинарната нова институционална икономика и се предлага холистичен подход за икономическо разбиране и анализиране на аграрните договори и договорните отношения в селското стопанство. Системата на аграрни договори се разглежда като сложна, мрежова и многопластова система, включваща разнообразни аграрни и неаграрни агенти, които управляват своите отношения и дейност посредством различни договорни средства (типове договори), и които участват в процеса на аграрно договаряне, като в резултат на което във всеки определен период от време в дадена страна, район, подотрасъл, тип на фермерство, агро-екосистема и т.н. доминира определен договорен и управленчески ред. Подобно на икономическия анализ на системата на аграрен гаварнънс, холистичният анализ на системата на икономически договори следва да приложи А-С-П-Р подход, който включва анализ на всички нейни елементи – агенти, средства, процес и ред. В статията се предлага адекватно икономическо дефиниране на аграрните договори и характеризиране на тяхното място в системата на аграрен гавърнанс като двустранни или многостранни споразумения, свързани със селскостопанското производство и услуги. След това се прави икономическа характеристика на агентите участници в договорните отношения, като особено внимание се отделя на тяхната ограничена рационалност и тенденция към опортюнизъм. Тези две характеристики, свързани с „човешката природа“, са причина за съществуването на транзакционни разходи и на необходимост за избор на ефективна управленческа (договорна) форма за повишаване на „рационалността“ на агентите и защита от възможен опортюнизъм в техните взаимоотношения.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.1.02
 • Мая Цоклинова
  Степен на различия в структурата на държавните разходи за предоставяне на колективни услуги между ЕС-26 и България
  JEL: C00, E60, H5
  Резюме: Основна цел на настоящата статия е да се изследват различията в структурата на разходите на подсектор „Централно държавно управление” по функции от класификацията на функциите на държавно управление (КОФОГ) между ЕС-26 и България... Основна цел на настоящата статия е да се изследват различията в структурата на разходите на подсектор „Централно държавно управление” по функции от класификацията на функциите на държавно управление (КОФОГ) между ЕС-26 и България през периода 2007 г. – 2021 г. и на тази основа да се направи анализ на провежданите публични политики в областта на предоставянето на колективни услуги в полза на обществото, имащи за цел повишаване на общественото благосъстояние. За реализиране на поставената цел се използва интегрален коефициент на структурни различия. Получените резултати индикират, че през анализирания период се наблюдават съществени различия в структурата на определени разходи по функции на КОФОГ между ЕС-26 и България, което от своя страна е причина за диференциация в провежданите публични политики между ЕС и България.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.1.03
 • Димитър Ив. Трендафилов
  Законодателство по отношение осигуряването на добросъвестна конкуренция при търговските марки
  Резюме: Целта на създаването на търговски марки като инструмент в икономическата дейност, и в маркетинговата практика в частност, е да създава отлика за продуктите на собственика си, обслужваща както неговите интереси, така и тези на... Целта на създаването на търговски марки като инструмент в икономическата дейност, и в маркетинговата практика в частност, е да създава отлика за продуктите на собственика си, обслужваща както неговите интереси, така и тези на потребителите в смисъла на липса на заблуди и недвусмислена информираност за произхода на стоки и услуги. Как се постига и закриля по регламентиран път срещу нарочни или привидно добросъвестни посегателства тази диференциация обаче e обект на законодателство, което невинаги съумява да постави ясни критерии и най-малко се нуждае от няколко гледни точки и тълкувания. В този контекст, статията извежда и интерпретира конкретни текстове от най-важните национални и международни нормативни актове (като Парижката конвенция, Регламента на ЕС и местния закон за конкуренцията), а в края посочва и примерен съдебен спор, възникнал на база „сходство“ с известна марка, считано за недобросъвестна конкуренция.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.1.04
 • Мариела Димитрова
  Анализ на спорни въпроси при обжалването на данъчни ревизионни актове в контекста на съдебната практика
  JEL: H20
  Резюме: Настоящата публикация се базира на юридически анализ на някои спорни въпроси в данъчната практика, които успешно се апликират и изясняват данъчната материя на стопанските субекти. Ревизионните актове са първата фаза от данъчното... Настоящата публикация се базира на юридически анализ на някои спорни въпроси в данъчната практика, които успешно се апликират и изясняват данъчната материя на стопанските субекти. Ревизионните актове са първата фаза от данъчното производство, които предизвикват активното поведение както на данъчната администрация, която е решаваща в посоченото производство, така и на икономическия субект, чието право да обжалва акта е гарантиран конституционен принцип.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.1.05