Година 2015, Брой 2

Дата на издаване

5.6.2015 г.

Съдържание

 • Виолета Димитрова
  Договорна сила на предприятията за търговия на дребно
  JEL: M21
  Резюме: Измененията в договорната сила на търговците са следствие от повишаващото се равнище на концентрация в търговията на дребно посредством увеличаване на площта на физическите търговски обекти, концентрация на електронните магазини и... Измененията в договорната сила на търговците са следствие от повишаващото се равнище на концентрация в търговията на дребно посредством увеличаване на площта на физическите търговски обекти, концентрация на електронните магазини и изграждане на търговски вериги, както и чрез ускоряване на процесите на сливане, изкупуване и внедряване на собствени търговски марки. Предмет на изследване е договорната сила на търговците на дребно при преговори с доставчиците. Изяснени са понятията пазарна власт и договорна сила на търговците на дребно като купувачи. Направен е преглед на теорията в областта на силата на търговците на дребно във веригата за реализация на потребителските стоки. Изследвани са промените в концентрацията на търговията на дребно в България и договорната сила на последните при преговори, измерена чрез равнището в търговските отстъпки.
  DOI:
 • Христина Атанасова
  Специфика на взаимозастрахователната кооперация
  JEL: K00, K2, K22
  Резюме: Настоящата статия има за цел да извлече спецификите на кооперацията-застраховател от другите кооперативни сдружавания като обикновената кооперация, жилищно-строителната кооперация и Европейското кооперативно дружество.Тя се постига... Настоящата статия има за цел да извлече спецификите на кооперацията-застраховател от другите кооперативни сдружавания като обикновената кооперация, жилищно-строителната кооперация и Европейското кооперативно дружество.Тя се постига чрез използване на сравнително-правния метод. Взаимозастрахователната кооперация, макар и кооперация, има свой специфичен предмет на дейност (животозастраховане); има свои отличителни белези относно съдържанието на устава; относно задължителното съдържание на формата й; нормативно уредени изисквания за притежаването на професионален опит, квалификация и добра репутация за членовете на управителния и контролния съвет; изисквания към член-кооператорите и минимален размер на гаранционния капитал.
  DOI:
 • Ивайло Стоянов
  Интелигентност и поведение на мениджъра в управлението на организацията
  JEL: М11, М12
  Резюме: В статията се разглеждат въпроси, свързани с интелигентността и поведението на мениджъра в управлението на организацията. Ръководителите са изправени пред различни предизвикателства и проблеми, възникващи от бизнес средата и... В статията се разглеждат въпроси, свързани с интелигентността и поведението на мениджъра в управлението на организацията. Ръководителите са изправени пред различни предизвикателства и проблеми, възникващи от бизнес средата и динамиката на обществените процеси. Необходими са компетенции, които са в основата на интелигентността на мениджърите да се справят с бизнес начинанията в организацията. В публикацията е направен кратък ретроспективен преглед на типовете интелигентност (емоционална, социална и практическа), като са разгледани техните особености. Предложен е интегративен модел на интелигентност и поведение на мениджъра в организационна среда.
  DOI:
 • Десислава Алексиева
  Управленско общуване в съдеятелска среда
  JEL: M5, J80, O15
  Резюме: Общуването е основна част от управленската дейност. То се проявява и развива под въздействието на множество фактори в определена среда. Възможността на управленското общуване да въздейства и да формира съдеятели – позитивни,... Общуването е основна част от управленската дейност. То се проявява и развива под въздействието на множество фактори в определена среда. Възможността на управленското общуване да въздейства и да формира съдеятели – позитивни, негативни и неутрални, допринася за общ резултат и конкретни отношения в организацията. Структурата на статията е следната: увод; част първа представя ролята на съдеятелската среда за управленското общуване; част втора представя политиката и правото като компенсаторен механизъм на съдеятелската система; част трета разглежда развитието на управленските отношения в условия на съдеятелство; заключение.
  DOI:
 • Иван Маринов
  Корпоративна социална отговорност на българския банков сектор – мисия и бизнес практика
  Резюме: Като последица от правната регламентация, организацията на банковата дейност и установените бизнес традиции, обществото не рядко третира търговските банки единствено като субекти, абсорбиращи и преразпределящи паричен ресурс с цел... Като последица от правната регламентация, организацията на банковата дейност и установените бизнес традиции, обществото не рядко третира търговските банки единствено като субекти, абсорбиращи и преразпределящи паричен ресурс с цел финансова изгода за самите тях и техните собственици. Такова възприятие обаче е неприложимо за визията на съвременните банки, които с действията си демонстрират стремеж към хармония със заобикалящата ги социално-икономическа среда и желание да подобрят имиджа си в корпоративната общност. В тази връзка, корпоративната социална отговорност на банките е начин те да интегрират доброволно бизнеса си в националните и международните процеси.
  DOI:
 • А. В. Булавинец
  Управление на заетия капитал в системата на финансиране на предприятието: теоретико-методични основи
  JEL: C8, P121
  Резюме: В статията се обосновава същността на понятията «заемен» и «зает» капитал. Смятаме, че заемният капитал на предприятието характеризира тази част от финансовите ресурси на предприятието, която временно не е задействана в стопанската... В статията се обосновава същността на понятията «заемен» и «зает» капитал. Смятаме, че заемният капитал на предприятието характеризира тази част от финансовите ресурси на предприятието, която временно не е задействана в стопанската дейност и може да бъде насочена от него към капиталовия пазар за получаване на допълнителни доходи от инвестиране. Под зает капитал е целесъобразно да разбираме финансовите ресурси на предприятието, които не са негова собственост, но са привлечени от него в стопанската дейност от различни източници и под различни форми за определен срок, на възвръщаема основа и срещу заплащане с цел изпълнение на задачите, предвидени в програмата за дейността му. Изследвани са теоретичните и методични основи на управление на заетия капитал, по-конкретно: определени са направленията в управлението (планиране и формиране на заетия капитал; оценка на ефективността от използването на заетия капитал; контрол върху своевременното обслужване и погасяване на задълженията); охарактеризирани са принципите, върху които се базира управлението на капитала (принципът на отчитане на перспективите за развитие на стопанската дейност на предприятието, принципът за осигуряване на съответствие между обемите на заетия капитал, който се привлича, и формирането на активите на предприятието, принципът за осигуряване на оптимална структура на капитала от позициите на ефективното му функциониране, принципът за осигуряване на ефективното използване на заетия капитал в процеса на стопанската дейност). Посочват се възприетите критерии за оптимизиране структурата на заетия капитал на предприятието – това са неговата средно претеглена стойност и срокът за привличане на заемни средства. Разработен е начин за определяне на средно претеглената стойност на заетия капитал с помощта на формули, в основата на който лежи методът на поточната апроксимация (method stream approximation).
  DOI:
 • Калин Ганчев
  Инструментариум на съвременната протекционистична политика на Европейския съюз
  JEL: F13
  Резюме: Въпреки триумфалния марш на икономическата глобализация, чиято основна характерна черта е търговският либерализъм, държавите и наднационалните интеграционни формирования не изоставят, а усъвършенстват регулативните въздействия върху... Въпреки триумфалния марш на икономическата глобализация, чиято основна характерна черта е търговският либерализъм, държавите и наднационалните интеграционни формирования не изоставят, а усъвършенстват регулативните въздействия върху международния стокообмен. Най-решителни в провеждане на протекционистична политика са били, и в немалка степен продължават да бъдат лидерите на икономическия и технологическия динамизъм – САЩ, Япония и Европейската общност. В разработката се разглеждат основните мерки, чрез които протекционизмът се прилага на практика: разрешителни режими по вноса; мита с повишени ставки; импортни квоти; минимални вносни цени; минимални мита; допълнителни мита и/или импортни такси; забрани за внос; антидъмпингови и изравнителни мита. Достигнато е до извода, че съвременните форми и проявления на тези традиционни инструменти за ограничаване на чуждестранната стокова конкуренция в полза на местните приемащи стопанства са обединени в общия термин „неопротекционизъм”.
  DOI:
 • Кирил Узунов
  Аспекти на съдебната археология
  Резюме: Статията разглежда аспектите на съдебната археология. Читателят се запознава с дефинирането на различните термини, които са необходими за задълбочено проучване на поставения въпрос. Термини като: археология, съдебна археология,... Статията разглежда аспектите на съдебната археология. Читателят се запознава с дефинирането на различните термини, които са необходими за задълбочено проучване на поставения въпрос. Термини като: археология, съдебна археология, полева археология и антропология се определят в статията. Три различни археологични техники се разглеждат детайлно, като се набляга на техния произход, нужното оборудване и адаптациите, през които те преминават, когато са поставени в контекста на съдебната археология. Дискусията в тази статия е фокусирана както върху връзката между дисциплините - съдебна археология и съдебна антропология, така и върху възможността да се комбинират двете специалности в професионалната кариера на един и същ специалист.
  DOI: