Година 2013, Брой 3

Дата на издаване

10.9.2013 г.

Съдържание

 • Божидар Божинов
  Възможности за оценка на устойчивото развитие на банките в България чрез използване на рейтинговата система АЛЕР(тс)
  JEL: G21
  Резюме: Както показа световната финансова криза от 2007 година, съвременните банки са от ключово значение за стабилността на финансовия сектор и икономиката като цяло. Настоящето изследване си поставя за цел да представи пред академичната... Както показа световната финансова криза от 2007 година, съвременните банки са от ключово значение за стабилността на финансовия сектор и икономиката като цяло. Настоящето изследване си поставя за цел да представи пред академичната общност и банковата практика у нас разработената методика на системата за оценка на устойчивото развитие на банковия сектор АЛЕР(тс), както и да оцени степента на нейната приложимост на база извършен анализ на реални данни. В процеса на изследването се защитава тезата, че наличието на независима и отворена рейтингова система за оценка на банковия сектор способ¬ства за повишаване на неговата стабилност и конкуренто¬спо¬соб¬ност.
  DOI:
 • Даниела Фесчиян
  Финансов анализ на структурата, състава и ефективността от използването на общинската недвижима собственост
  JEL: M 41
  Резюме: В настоящето изследване се представя структурата и съдържанието на система от показатели за финансов анализ на общинската недвижима собственост. Целта е да се изясни логиката, значението, цифровите стойности и начините за... В настоящето изследване се представя структурата и съдържанието на система от показатели за финансов анализ на общинската недвижима собственост. Целта е да се изясни логиката, значението, цифровите стойности и начините за използване на предлаганите показатели за финансов анализ и оценка на ефективността от използването на общинската недвижима собственост. Представят се начините за сравнимост /съпоставимост/ с други показатели, както и възможностите за групиране на еднородни показатели и проследяването им във времето и по обекти на анализа. Методологията за извеждането на показателите, както и техните значения правят възможно изследването на ефективността от функционирането на общинската недвижима собственост. Чрез използването на предлаганата система от показатели могат да се вземат управленски решения, които ще доведат до повишаване на ефективността от мениджмънта в публичния сектор в позицията управление на общинската недвижима собственост. Разработената от автора система от показатели за финансов анализ е апробирана в шест европейски общини, а именно Тирана, Букурещ, София, Атина, Загреб и Кажетина.
  DOI:
 • Марина Николова
  Потенциал на регион Свищов за създаване на растениевъдна биомаса
  JEL: Q24, R11
  Резюме: Основен дял от потенциала на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България се пада на биомасата. Значително е количеството биомаса, което се създава при отглеждането на земеделски култури и добитък, при складирането на... Основен дял от потенциала на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България се пада на биомасата. Значително е количеството биомаса, което се създава при отглеждането на земеделски култури и добитък, при складирането на отпадъци, при поддръжката на зелените площи в обществения сектор или преработката на отпадни води. Много важен механизъм за ефективното усвояване на енергията и на енергията от биомаса е комуналното енергийно планиране. На ниво община, микрорегиони и региони е необходимо да се изработи и стратегически да се обмисли система за усвояване на отделните енергийни източници в т.ч. биомасата. Поради тази причина съвременните екологосъобразни технологии за производство на електроенергия имат огромно значение за местната икономика на всеки конкретен район и допринасят за подобряване на екологичното равновесие. В тази насока е необходима своевременна оценка на ефективността и потенциала за приложение на екологична технология за производство на електроенергия от растителна биомаса в отделните райони на България.
  DOI:
 • Миряна Христова
  Комутационни свойства на степени на оператори от смесен тип повишаващи степените
  JEL: C65, C69
  Резюме: Операторите бяха разгледани в [11] при неотрицателни целочислени параметри . Тук те са разгледани за случая в пространството на полиномите с комплексни коефициенти или в пространството на функциите, аналитични в околности на... Операторите бяха разгледани в [11] при неотрицателни целочислени параметри . Тук те са разгледани за случая в пространството на полиномите с комплексни коефициенти или в пространството на функциите, аналитични в околности на координатното начало. Дадено е описание на комутанта на степени на чрез степенни редове и е дискутиран въпросът за минималната комутативност на H (в смисъл на Райчинов[13]).
  DOI:
 • Галина Чиприянова
  Специфични аспекти на инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност
  JEL: M 41
  Резюме: Основно изискване в дейността на селскостопанските предприятия е да представят вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. В етапа на подготовката за годишното... Основно изискване в дейността на селскостопанските предприятия е да представят вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. В етапа на подготовката за годишното счетоводно приключване най-важната предпоставка за това е извършването на годишната инвентаризация на активите, собствения капитал и пасивите. В настоящето изследване ще фокусираме вниманието си върху инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност.
  DOI:
 • Стоян Налбантов
  Явлението “пране на пари” като заплаха за стабилността на националните икономики
  Резюме: В настоящата публикация се изследват същността, комплексният характер и специфичните особености на понятието “пране на пари” като дейност по легализиране на незаконно придобити финансови средства и представянето им като получени от... В настоящата публикация се изследват същността, комплексният характер и специфичните особености на понятието “пране на пари” като дейност по легализиране на незаконно придобити финансови средства и представянето им като получени от законна икономическа дейност. Изяснени са етапите, през които преминава процесът по изпиране на “мръсните” пари (пласмент, напластяване, интегриране) чрез използване на многобройни и твърде различни по вид и сложност операции и схеми. Изведени са негативните последици и ефекти от интегрирането на престъпно придобитите печалби във финансовата система и тяхното въздействие върху икономическия, политическия и социалния живот на страната.
  DOI: