Година 2016, Брой 3

Дата на издаване

28.9.2016 г.

Съдържание

 • Маргарита Стефанова Йорданова
  Обявяване в несъстоятелност и осребряване имуществото на длъжника – правна същност и принципи на законодателната уредба
  JEL: K20
  Резюме: Производството по несъстоятелност е съвкупност от процесуални действия, предприемани последователно във времето, в резултат на което се обособяват и относително самостоятелни етапи (фази) от цялостната съдебна процедура. На тази... Производството по несъстоятелност е съвкупност от процесуални действия, предприемани последователно във времето, в резултат на което се обособяват и относително самостоятелни етапи (фази) от цялостната съдебна процедура. На тази основа, в настоящото проучване са подложени на анализ обявяването на длъжника в несъстоятелност и осребряването на неговото имущество. От теоретично и практическо значение са проблемите относно предпоставките за преминаването към тази фаза и принципите на законодателната уредба, които са вид гаранция за правата на кредиторите и длъжника.
  DOI:
 • Анита Атанасова
  Класификацията на разходите като инструмент за управление на предприятията в българската действителност
  JEL: М41
  Резюме: Управлението на разходите е основен инструмент в икономическото управление на предприятията. Съвременната българска практика признава този факт, според резултатите от проведено емпирично изследване. Същевременно се наблюдават редица... Управлението на разходите е основен инструмент в икономическото управление на предприятията. Съвременната българска практика признава този факт, според резултатите от проведено емпирично изследване. Същевременно се наблюдават редица противоречия по отношение разбирането за разходи, оценката на тяхната значимост за финансовото управление и практическото прилагане на различни видове разходи. Основна причина за това е непознаването на възможностите, които предоставят разнообразните подходи при управление на разходите. Като необходима първа стъпка се очертава запознаването с разходите в различни аспекти. Отчитайки това е предложена широка съвременна класификация на разходите за да се свържат критериите за класификация, целите на класификацията и конкретните видове разходи.
  DOI:
 • Елена Александрова
  Прехвърляне на предприятието на едноличния търговец чрез сделка – търговскоправни и данъчноправни аспекти
  JEL: К34
  Резюме: Настоящата научна разработка разглежда и анализира правната уредба на прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец чрез сделка. Разгледани са някои дискусионни въпроси, свързани с прехвърлянето на публичноправните... Настоящата научна разработка разглежда и анализира правната уредба на прехвърлянето на търговското предприятие на едноличния търговец чрез сделка. Разгледани са някои дискусионни въпроси, свързани с прехвърлянето на публичноправните задължения при този вид сделки, както и с обема на отговорността на отчуждителя. Изследвано е данъчното облагане на сделките с предприятието на едноличния търговец, разгледани са и хипотезите, при които е възможно да възникне отклонение от данъчно облагане. Направени са предложения за промяна с цел усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща облагането на доходите на едноличния търговец от прехвърляне на предприятието му.
  DOI:
 • Розмари Папуърт
  Мултидисциплинарен, социално-конструктивистичен подход за насърчаване на студентската ангажираност, задържане в учебните аудитории и по-високи постижения в сферата на висшето образование
  JEL: A22, A12
  Резюме: Тази статия описва подробно социално-конструктивистично базирана методология за обучение по английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът използва бази за обучение в нова, реална ситуация, така че студентите да... Тази статия описва подробно социално-конструктивистично базирана методология за обучение по английски като чужд език чрез мултидисциплинарен подход. Подходът използва бази за обучение в нова, реална ситуация, така че студентите да могат да се възползват от опита на обучение и да натрупват тацитни знания в рамките на един сценарий, който има за цел да повиши мотивацията им. Двете групи от студенти подложени на проучване взеха участие в едногодишен проект, в който те трябваше да използват не само своите езикови умения, но и уменията придобити в други модули от тяхната образователна програма като: проектно планиране, управление на проекти, планиране и провеждане на срещи, подготвяне на доклади по проекти и работа в една обща съвместна рамка. Методите на обучение и изследвания в това проучване имат за цел засилване на студентската ангажираност с учебни материали по определена дисциплина чрез добавена стойност и разширяване на техния интерес чрез използване на практически проект, който от своя страна цели задържане на студентите в учебните аудитории и повишаване на техните академични постижения.
  DOI:
 • Петър Илков Пешев, Ивайло Дончев Беев
  Анализ на пропорционалното данъчно облагане в България
  Резюме: Пропорционалното данъчно облагане с единна ставка и ниските данъчни норми, освен, че трябваше да спомогнат за намаляване дела на неформалната икономика и да увеличат данъчните приходи заради разширената база, имаха за задача да... Пропорционалното данъчно облагане с единна ставка и ниските данъчни норми, освен, че трябваше да спомогнат за намаляване дела на неформалната икономика и да увеличат данъчните приходи заради разширената база, имаха за задача да осигурят достатъчен прираст на преки чуждестранни и местни инвестиции, така че заетостта да продължи да се увеличава за сметка намаляване дела на безработните, както и амбициозната задача българската икономика да конвергира бързо към средноевропейските нива на икономическо и социално развитие. Близо десетилетие по-късно натрупаните емпирични данни позволяват обективно да се анализират ползите и вредите от данъчните промени през 2007 и 2008 г. Настоящото изследване има за цел да предизвика дискусия дали размерът и видът на данъчните норми, въведени през 2007 и 2008 г. е най-подходящият, и дали не е настъпил моментът за промяна.
  DOI:
 • Красимир Ангелов Крумов
  Софтуерно-дефинираните мрежи като основа за информационната инфраструктура на бъдещето
  JEL: L63, L86
  Резюме: Нарастващите информационни потребности в корпоративния сектор промениха общоприетите разбирания за проектиране и изграждане на съвременните компютърни мрежи. В днешно време услугите и приложенията, които се разработват, изискват... Нарастващите информационни потребности в корпоративния сектор промениха общоприетите разбирания за проектиране и изграждане на съвременните компютърни мрежи. В днешно време услугите и приложенията, които се разработват, изискват гъвкавост и ефективност при използване капацитета на комуникационните канали. Съществуващите мрежови архитектури имат възможността да изпълнят това условие, но с цената на много ресурси. Именно това насочи вниманието на много специалисти към набиращата все по-голяма популярност архитектурна концепция SDN, която предлага по-добро управление на мрежовата инфраструктура на бизнес организациите. В статията са представени характеристиките на SDN мрежите и основният протокол, чрез който те се реализират – OpenFlow. Специално внимание е отделено на приложните аспекти и тенденциите в развитието на SDN технологиите.
  DOI: