Година 2022, Брой 1

Дата на издаване

31.3.2022 г.

Съдържание

 • Светослав Илийчовски
  Възможности за определяне на ликвидационната стойност на търговско предприятие
  JEL: G12
  Резюме: В настоящия момент в световната и националната икономика се наблюдава ръст на нивото на неопределеност, което е особено забележително на пазарите на най-търгуваните активи. Това от своя страна оказва влияние върху дейността на... В настоящия момент в световната и националната икономика се наблюдава ръст на нивото на неопределеност, което е особено забележително на пазарите на най-търгуваните активи. Това от своя страна оказва влияние върху дейността на компаниите по отношение на цени, търсене и предлагане на конкретни ресурси, което затруднява и коректното определяне стойността на предприятията. Решаваща роля за балансиране интересите на всички заинтересовани страни в такъв момент „играе“ оценителската дейност. В редица случаи пред оценителите възниква на практика задачата да изведат, определят стойност, различна от пазарната – ликвидационна, инвестиционна и др. В настоящата разработка акцентираме върху възможностите за определяне на ликвидационната стойност на търговското предприятие.
  DOI:
 • Светослав Борисов
  Регулаторни и данъчни предизвикателства пред пазара на криптоактиви
  Резюме: Много от потенциалните ползи от криптоактивите за финансовия сектор са широко признати, включително спестяване на разходи, повишена ефективност и прозрачност. Разпространението на криптовалути и значителното разширяване на... Много от потенциалните ползи от криптоактивите за финансовия сектор са широко признати, включително спестяване на разходи, повишена ефективност и прозрачност. Разпространението на криптовалути и значителното разширяване на свързаните с тях нови икономически практики представляват безпрецедентни предизвикателства пред установените данъчни и пазарни регулации. Понастоящем на ниво ЕС съществуват регулаторни пропуски, което води до правна несигурност и слаба защита на инвеститорите. Европейската комисия предприе първите стъпки, за да поеме своята компетентност върху всички криптоактиви в рамките на ЕС и след цялостен преглед на цялата екосистема на криптоактиви издаде предложение за регламент относно пазарите на криптоактиви. Законодателните инициативи на ЕС се стремят да отключат потенциала на криптоактивите, като в същото време смекчават рисковете за финансовата стабилност, целостта на пазара и защитата на потребителите. Това ще доведе до повече и по-добри финансови продукти за потребителите, ще подобри финансовото приобщаване и финансирането на бизнеса. В това изследване се анализират регулаторните достижения и предизвикателства за преодоляване пред широкото имплементиране на блокчейн технологията и използването на криптовалутите. Обсъждат се силните и слаби страни в данъчните практики за облагане на криптовалути в някои страни и се акцентира върху възможностите за преодоляване на проблема – укриване на данъци.
  DOI:
 • Надя Парпулова, Владимир Зиновиев
  Икономически алтернативи за транспорта и енергетиката по време на криза с доставките на енергия
  JEL: O18, F63
  Резюме: Русия е основен производител на енергия и суровини. Настоящият конфликт в Украйна ескалира инфлацията до екстремни нива, причинявайки смущения и провокирайки огромни рискове за глобалния растеж. Цените на Брент петрола и природния... Русия е основен производител на енергия и суровини. Настоящият конфликт в Украйна ескалира инфлацията до екстремни нива, причинявайки смущения и провокирайки огромни рискове за глобалния растеж. Цените на Брент петрола и природния газ скочиха в началото на март, преди да паднат отново, с цена на Брент петрола в края на месеца на 103 долара за барел, а европейските цени на газа на 121 евро за мегаватчас, съответно с 33% и 55% повече в сравнение с началото на годината. Европейската комисия обяви амбициозни планове за намаляване вноса на газ от Русия с две трети преди края на годината чрез засилване на диверсификацията, енергийната ефективност и чрез ускоряване на инвестициите във вятърни и слънчеви електроцентрали. Въпреки амбицията на Комисията, мартенската среща на върха на ЕС във Версай подчерта, че краткосрочните алтернативи за руския газ са твърде недостатъчни и че намаляването на зависимостта на Европа от руския газ изисква дългосрочна стратегия.
  DOI:
 • Кирил Лучков
  Акценти на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия
  JEL: М41
  Резюме: В настоящото изследване ще фокусираме вниманието си върху някои принципни и процедурни въпроси на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия, прилагащи МСС/МСФО като отчетна база за изготвяне и представяне на... В настоящото изследване ще фокусираме вниманието си върху някои принципни и процедурни въпроси на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия, прилагащи МСС/МСФО като отчетна база за изготвяне и представяне на годишния финансов отчет. Без претенции за изчерпателност и в хронологичен ред са анализирани основните етапи на годишното счетоводно приключване, чиято продължителност зависи от специфичните особености на самото предприятие и организацията на счетоводно-отчетния процес в него. Поставен е акцент върху инвентаризацията на активите и пасивите, чието предназначение е да гарантира достоверността на информацията, която се оповестява в годишния финансов отчет.
  DOI:
 • Христо Николов
  Организационните структури в системите за управление – наука и практика в индустриалните предприятия
  JEL: М20, М21
  Резюме: В статията е направен теоретичен обзор на същността и ролята на организационните структури в системата за управление на предприятията. Разгледани са процесите, които оказват влияние върху тях, вследствие на чието изменение следва да... В статията е направен теоретичен обзор на същността и ролята на организационните структури в системата за управление на предприятията. Разгледани са процесите, които оказват влияние върху тях, вследствие на чието изменение следва да се направят промени в органнизационните им структури, за да се постигне ефективно управление. Характеризирани са системите на управление. Изведено е определение за индустриалното предприятие като система и са посочени негови основни характеристики. Разгледани са основните подходи и методи за управление на предприятията. Организационната структура в системата на управление е променлива на вътрешната среда на индустриалното предприятие в резултат на влиятието както на вътрешни, така и на външни фактори.
  DOI: