Регулаторни и данъчни предизвикателства пред пазара на криптоактиви

Автори

Ключови думи
криптовалути, блокчейн, регулации на криптоактиви, данъчно облагане

Резюме
Много от потенциалните ползи от криптоактивите за финансовия сектор са широко признати, включително спестяване на разходи, повишена ефективност и прозрачност. Разпространението на криптовалути и значителното разширяване на свързаните с тях нови икономически практики представляват безпрецедентни предизвикателства пред установените данъчни и пазарни регулации. Понастоящем на ниво ЕС съществуват регулаторни пропуски, което води до правна несигурност и слаба защита на инвеститорите. Европейската комисия предприе първите стъпки, за да поеме своята компетентност върху всички криптоактиви в рамките на ЕС и след цялостен преглед на цялата екосистема на криптоактиви издаде предложение за регламент относно пазарите на криптоактиви. Законодателните инициативи на ЕС се стремят да отключат потенциала на криптоактивите, като в същото време смекчават рисковете за финансовата стабилност, целостта на пазара и защитата на потребителите. Това ще доведе до повече и по-добри финансови продукти за потребителите, ще подобри финансовото приобщаване и финансирането на бизнеса. В това изследване се анализират регулаторните достижения и предизвикателства за преодоляване пред широкото имплементиране на блокчейн технологията и използването на криптовалутите. Обсъждат се силните и слаби страни в данъчните практики за облагане на криптовалути в някои страни и се акцентира върху възможностите за преодоляване на проблема – укриване на данъци.

JEL Класификатор: O310, D860, L140
Кодове на научна квалификация:
Страници: 27
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Възможности за определяне на ликвидационната стойност на търговско предприятие

    В настоящия момент в световната и националната икономика се наблюдава ръст на нивото на неопределеност, което е особено забележително на пазарите на най-търгуваните активи. Това от своя страна оказва влияние върху дейността на компаниите по отношение на цени, търсене и предлагане на конкретни ресурси, което затруднява и коректното определяне ...

  • Организационните структури в системите за управление – наука и практика в индустриалните предприятия

    В статията е направен теоретичен обзор на същността и ролята на организационните структури в системата за управление на предприятията. Разгледани са процесите, които оказват влияние върху тях, вследствие на чието изменение следва да се направят промени в органнизационните им структури, за да се постигне ефективно управление. Характеризирани са ...

  • Акценти на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия

    В настоящото изследване ще фокусираме вниманието си върху някои принципни и процедурни въпроси на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия, прилагащи МСС/МСФО като отчетна база за изготвяне и представяне на годишния финансов отчет. Без претенции за изчерпателност и в хронологичен ред са анализирани основните етапи на годишното ...