Година 2018, Брой 3

Дата на издаване

28.9.2018 г.

Съдържание

 • Иван Тодоров, Александър Д. Александров
  Два комбинирани подхода за оценка на цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла на България
  JEL: Е32
  Резюме: По два нови подхода, съчетаващи производствена функция и филтър на Ходрик-Прескот, са оценени цикличната позиция и фазата на икономическия цикъл на България. Резултатите, получени по двата подхода, са сходни и са близки до оценките... По два нови подхода, съчетаващи производствена функция и филтър на Ходрик-Прескот, са оценени цикличната позиция и фазата на икономическия цикъл на България. Резултатите, получени по двата подхода, са сходни и са близки до оценките на националните, европейските и международните финансови институции. Направени са препоръки за макроикономическа политика, съобразена с цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла.
  DOI:
 • Любомира Тодорова
  Възможности за повишаване привлекателността на туристическа дестинация България
  JEL: L83
  Резюме: Като туристическа дестинация България е страна притежаваща изключителни възможности за предоставяне на многообразие от различни видове туризъм. Освен традиционните форми - морски и планински – ски туризъм, тя предлага и множество... Като туристическа дестинация България е страна притежаваща изключителни възможности за предоставяне на многообразие от различни видове туризъм. Освен традиционните форми - морски и планински – ски туризъм, тя предлага и множество алтернативни форми, сред които: еко, селски, здравен, балнео, спа, уелнес, културен, приключенски, винен, гурме, събитиен, ловен, къмпинг, яхтен, голф и конгресен туризъм. Благодарение на това, страната има редица възможности да разгърне своя потенциал по възможно най-рационалния начин. Нарастване на привлекателността на дестинацията би могло да се постигне чрез по-целесъобразно използване на природните и антропогенни ресурси, с които тя разполага, като същевременно се акцентира върху регионите с туристически потенциал и възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани форми на туризъм. Настоящата статия има за цел да представи възможностите за повишаване на привлекателността на туристическа дестинация България чрез изследване на елементите, определящи привлекателността на страната общо и по основни туристически пазари, както и чрез извършване на SWOT анализ на дестинацията.
  DOI:
 • Павлин Павлов
  Състояние и развитие на „зеленото хотелиерство“ в България
  JEL: L83
  Резюме: Броят на туристите, осъзнаващи голямото значение на екологичните проблеми, непрекъснато нараства. В резултат на това, с оглед на задоволяване на повишаващото се търсене на „зелени хотели“ , постепенно се покачва броят на... Броят на туристите, осъзнаващи голямото значение на екологичните проблеми, непрекъснато нараства. В резултат на това, с оглед на задоволяване на повишаващото се търсене на „зелени хотели“ , постепенно се покачва броят на екопредприемаческите инициативи в сферата на хотелиерството. В този смисъл, целта на настоящата научна разработка е да се установи състоянието и да се проследи развитието на „зеленото хотелиерство“ в България, както и да бъдат очертани предпоставките и основните препятствия за създаване на екохотели.
  DOI:
 • Илиян Димитров
  Състояние на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища
  JEL: M41, I23
  Резюме: В съвременните условия е належаща нуждата от задълбочено изучаване на ERP системите и предоставяне на умения, които са необходими на студентите в професионалната им реализация. Автори от различни университети по света са изследвали... В съвременните условия е належаща нуждата от задълбочено изучаване на ERP системите и предоставяне на умения, които са необходими на студентите в професионалната им реализация. Автори от различни университети по света са изследвали състоянието на учебните програми по ERP системи и тяхната образователна и практическа релевантност в различни аспекти. По-малък е броят на публикациите, обследвали връзката между ERP системите и счетоводното образование. Цел на разработката е да се изследва състоянието на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища, за да се очертаят възможностите за развитие и усъвършенстване. Установена е необходимостта от придобиване на ERP умения от страна на съвременните счетоводни специалисти. Отправени са доброжелателни предложения за актуализиране и разширяване на преподавания учебен материал на студентите по счетоводство във връзка с ERP системите. Направен е опит да се определи етапът на зрялост на ERP обучението в счетоводните специалности в българските университети и да се предоставят някои препоръки.
  DOI:
 • Йорданка Миткова Илийкова
  Възможности за оптимизиране на счетоводното отчитане и анализа на разходите, свързани с ресторанта на „блок-маса” или „шведска маса” в хотелиерството
  JEL: M41, L83
  Резюме: Резюме: Проблем в хотелите, които предоставят услугата изхранване на „блок-маса” (или на „шведска маса”), чиято цена е включена в една обща с тази на нощувките, е отчитането и ефективният контрол върху пълното влагане на... Резюме: Проблем в хотелите, които предоставят услугата изхранване на „блок-маса” (или на „шведска маса”), чиято цена е включена в една обща с тази на нощувките, е отчитането и ефективният контрол върху пълното влагане на отпуснатите, от складове и хладилни помещения, хранителни стоки в готовата кухненска продукция. Следенето за промяна в цените на доставките на стоките в разгара на туристическия сезон (познато в практиката още като „Food and Beverage Cost Control“), изчисляването на т. нар. „храноден“ и „напиткоден“, и честите инвентаризации за установяване на наличностите към даден момент, във връзка с отчитането на стойността на основните преки разходи - вложените хранителни стоки - за определен период, са обективно необходими.
  DOI:
 • Стефка Масалджийска
  Влияние на емоционалната интелигентност върху трудовото представяне на ръководителите в бизнес организациите
  Резюме: През последните години емоционалната интелигентност стана изключително популярна. Научните изследвания свързани с нея нараснаха значително. Все повече представители на ръководния състав осъзнават нейната важна роля и значимост за... През последните години емоционалната интелигентност стана изключително популярна. Научните изследвания свързани с нея нараснаха значително. Все повече представители на ръководния състав осъзнават нейната важна роля и значимост за организационния успех. Настоящата статия разкрива същността на емоционалната интелигентност - първо, чрез извеждане на част от многобройните дефиниции, които я характеризират и второ, посредством представяне на най-утвърдените до този момент модели за емоционална интелигентност. Теоретичните модели описват емоционалната интелигентност и я разграничават от класическата интелигентност. Основната цел на статията е да представи и аргументира влиянието, което оказва емоционалната интелигентност върху поведението на ръководителите в бизнес организациите и оттук, върху трудовото им представяне.
  DOI: