Възможности за оптимизиране на счетоводното отчитане и анализа на разходите, свързани с ресторанта на „блок-маса” или „шведска маса” в хотелиерството

Автори

Ключови думи
хотел, „блок маса”, „шведска маса”, счетоводно отчитане, счетоводен анализ, разходи

Резюме


Резюме: Проблем в хотелите, които предоставят услугата изхранване на „блок-маса” (или на „шведска маса”), чиято цена е включена в една обща с тази на нощувките, е отчитането и ефективният контрол върху пълното влагане на отпуснатите, от складове и хладилни помещения, хранителни стоки в готовата кухненска продукция. Следенето за промяна в цените на доставките на стоките в разгара на туристическия сезон (познато в практиката още като „Food and Beverage Cost Control“), изчисляването на т. нар. „храноден“ и „напиткоден“, и честите инвентаризации за установяване на наличностите към даден момент, във връзка с отчитането на стойността на основните преки разходи - вложените хранителни стоки - за определен период, са обективно необходими.

JEL Класификатор: M41, L83
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Състояние и развитие на „зеленото хотелиерство“ в България

    Броят на туристите, осъзнаващи голямото значение на екологичните проблеми, непрекъснато нараства. В резултат на това, с оглед на задоволяване на повишаващото се търсене на „зелени хотели“ , постепенно се покачва броят на екопредприемаческите инициативи в сферата на хотелиерството. В този смисъл, целта на настоящата научна разработка е да се ...

  • Състояние на ERP обучението в счетоводното образование в българските висши училища

    В съвременните условия е належаща нуждата от задълбочено изучаване на ERP системите и предоставяне на умения, които са необходими на студентите в професионалната им реализация. Автори от различни университети по света са изследвали състоянието на учебните програми по ERP системи и тяхната образователна и практическа релевантност в различни ...

  • Два комбинирани подхода за оценка на цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла на България

    По два нови подхода, съчетаващи производствена функция и филтър на Ходрик-Прескот, са оценени цикличната позиция и фазата на икономическия цикъл на България. Резултатите, получени по двата подхода, са сходни и са близки до оценките на националните, европейските и международните финансови институции. Направени са препоръки за макроикономическа ...