Година 2021, Брой 3

Дата на издаване

28.9.2021 г.

Съдържание

 • Мая Цоклинова
  Сравнителен анализ на разходите в подсектор „Централно държавно управление“ на България и Гърция според КОФОГ за периода 1998-2018 г.
  JEL: H5, H50
  Резюме: От съществено значение е изучаването и анализирането на държавните разходи, с цел установяване на тенденциите в тяхното развитие. Периодичното отчитане на тенденциите в държавните разходи позволява на икономическите агенти да... От съществено значение е изучаването и анализирането на държавните разходи, с цел установяване на тенденциите в тяхното развитие. Периодичното отчитане на тенденциите в държавните разходи позволява на икономическите агенти да планират стопанските си действия на основата на обективна информация, намаляваща неопределеността на икономическата система. Също така, измерването на измененията в структурата на държавните разходи (особено на разходите на подсектор „Централно държавно управление” по функции на класификацията на функциите на държавно управление (КОФОГ)), позволява да се разкриват приоритетите в предоставянето на публични блага. Целта на статията е да се направи сравнителен анализ на разходите на подсектор „Централно държавно управление” по функции на КОФОГ на България и Гърция и на тази основа да се разкрият тенденциите при тяхното развитие, както и да се откроят различията в разходните политики на двете страни.
  DOI:
 • Сийка Ковачева, Донка Кескинова
  Обществени нагласи относно Европейска социална политика (по данни от 8 вълна на ESS)
  JEL: H55, H59
  Резюме: Социалната политика е често пренебрегвана в публичните дискурси относно европейската интеграция, макар че е важно средство на засилване на нейната легитимност. На основата на систематичен анализ на масовите нагласи към европейското... Социалната политика е често пренебрегвана в публичните дискурси относно европейската интеграция, макар че е важно средство на засилване на нейната легитимност. На основата на систематичен анализ на масовите нагласи към европейското обединение, измерени в Осмата вълна на Европейското социално изследване (ESS), тази статия показва, че в ЕС като цяло европейците са склонни да подкрепят въвеждането на общо-европейска схема за социално подпомагане и да смятат, че вземането на повече решения на наднационално равнище ще подобри социалната сигурност за всички. На равнището на отделните страни гражданите са разделени в своите предпочитания към национална или европейска социално-осигурителна система. На индивидуално равнище ниско-статусните групи в отделните страни са по-склонни да подкрепят общоевропейски социални мерки, отколкото гражданите на по-високите етажи на социалната пирамида. Разширяването на интеграцията към по-активна наднационална социална политика ще осигури подкрепата именно на групите, които днес се чувстват изоставени от европейския проект.
  DOI:
 • Йордан Йорданов, Жанета Ангелова
  Публичната пенсионна система в условията на Ковид-19 – краткосрочни ефекти и дългосрочни предизвикателства
  JEL: H55
  Резюме: Появата и разпространението на Ковид - 19 в края на 2019 и началото на 2020 г. отправи неочаквано предизвикателство пред развитието и прогреса на съвременното общество. Поредицата от рестрикции, насочени към ограничаване... Появата и разпространението на Ковид - 19 в края на 2019 и началото на 2020 г. отправи неочаквано предизвикателство пред развитието и прогреса на съвременното общество. Поредицата от рестрикции, насочени към ограничаване разпространението на заболяването, оказват своето неблагоприятно въздействие както в икономически, така и в социален аспект. Преодоляването на неблагоприятните последици от пандемията се превръща в приоритет на развитието на съвременното общество, ангажиращ значителен по обем публичен ресурс и поставящ на изпитание механизмите на системите за социална защита. Цел на настоящата разработка е да бъдат маркирани краткосрочните ефекти и дългосрочните предизвикателства пред публичната пенсионна система в пандемична и постпандемична среда като основа за очертаване насоките на нейното развитие и усъвършенстване.
  DOI:
 • Жанета Ангелова
  Подходи и практика при определяне на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване
  JEL: Н55
  Резюме: Осигурителната вноска е основен елемент от механизма на функциониране на публичното социално осигуряване, с определящо значение по отношение на неговата финансова организация. Тя е основният и типичен приходоизточник на всяка... Осигурителната вноска е основен елемент от механизма на функциониране на публичното социално осигуряване, с определящо значение по отношение на неговата финансова организация. Тя е основният и типичен приходоизточник на всяка осигурителна система. Определя се като процент от получаваните трудови доходи, представлява всеобща, средна величина, съответстваща на средния риск за съвкупността и се дължи единствено за доходи от лична трудова дейност, с регулярност и периодичност, произтичащи от регулярността и периодичността на получаваните лични доходи от труд. Цел на разработката е да бъдат очертани насоките за развитие и усъвършенстване на организацията на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване в България, като се имат предвид подходите и практиката по определяне на осигурителните вноски в някои страни от ЕС.
  DOI:
 • Владимир Сиркаров
  Оптимизиране на паричните агрегати от гледна точка на Австрийската парична теория – възможности и ефекти
  Резюме: Паричното предлагане се изчислява чрез различни по своя характер и обхват парични агрегати. Федералният резерв изчислява и публикува два агрегата – М1 и М2. Коректното измерване на паричното предлагане има фундаментална роля в... Паричното предлагане се изчислява чрез различни по своя характер и обхват парични агрегати. Федералният резерв изчислява и публикува два агрегата – М1 и М2. Коректното измерване на паричното предлагане има фундаментална роля в провеждането на ефективна парична политика от страна на централните банки. За съжаление официалните парични агрегати нямат ясно определена теоретична основа в селектирането на отделните компоненти, което може да доведе до неточности при тяхното оповестяване и управление. Това прави актуално изследването, чрез което може да се представи оптимизиран паричен агрегат, който е базиран на австрийската парична теория. Един от най-точните такива агрегати се базира на концепцията на Ротбард-Салерно и се обозначава в англоезичната финансова теория като True Money Supply (TMS). Паричните инструменти в него покриват два основни критерия – дали са окончателно (финално) средство за разплащане на всички транзакции и дали са иск към налични пари, които са конвертируеми по номинална стойност.
  DOI:
 • Христо Сирашки
  Международна конференция по проект ECVET "Професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство"
  Резюме: На 27.05.2021г. в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” се проведе международна конференция с цел представяне на резултатите по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 "ЕCVET професионално обучение за подобряване на... На 27.05.2021г. в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” се проведе международна конференция с цел представяне на резултатите по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 "ЕCVET професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство", финансиран по Програма Еразъм + на Европейската комисия. В изпълнение на проектната дейност „Multiplier Events“, Е1: Final European Conference по Проект № 2018-1-BG01 KA202-047867 "ЕCVET професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство" , финансиран по програма “Еразъм + на Европейската комисия, на 27 май 2021 г. (четвъртък) в Аула „Професор Д. Бъров“, Аудитория 1, Ректорат, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов като бенефициент по Договор № 2018-1-BG01 KA202-047867 организира и проведе международно събитие (конференция), посветено на разпространение на постигнатите проектни резултати.
  DOI: