Оптимизиране на паричните агрегати от гледна точка на Австрийската парична теория – възможности и ефекти

Автори

Ключови думи
парично предлагане, парични агрегати, централни банки, икономически цикъл

Резюме
Паричното предлагане се изчислява чрез различни по своя характер и обхват парични агрегати. Федералният резерв изчислява и публикува два агрегата – М1 и М2. Коректното измерване на паричното предлагане има фундаментална роля в провеждането на ефективна парична политика от страна на централните банки. За съжаление официалните парични агрегати нямат ясно определена теоретична основа в селектирането на отделните компоненти, което може да доведе до неточности при тяхното оповестяване и управление. Това прави актуално изследването, чрез което може да се представи оптимизиран паричен агрегат, който е базиран на австрийската парична теория. Един от най-точните такива агрегати се базира на концепцията на Ротбард-Салерно и се обозначава в англоезичната финансова теория като True Money Supply (TMS). Паричните инструменти в него покриват два основни критерия – дали са окончателно (финално) средство за разплащане на всички транзакции и дали са иск към налични пари, които са конвертируеми по номинална стойност.

JEL Класификатор: E14, E32, E51, E52, E58
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Обществени нагласи относно Европейска социална политика (по данни от 8 вълна на ESS)

    Социалната политика е често пренебрегвана в публичните дискурси относно европейската интеграция, макар че е важно средство на засилване на нейната легитимност. На основата на систематичен анализ на масовите нагласи към европейското обединение, измерени в Осмата вълна на Европейското социално изследване (ESS), тази статия показва, че в ЕС като ...

  • Подходи и практика при определяне на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване

    Осигурителната вноска е основен елемент от механизма на функциониране на публичното социално осигуряване, с определящо значение по отношение на неговата финансова организация. Тя е основният и типичен приходоизточник на всяка осигурителна система. Определя се като процент от получаваните трудови доходи, представлява всеобща, средна величина, ...

  • Международна конференция по проект ECVET "Професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство"

    На 27.05.2021г. в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” се проведе международна конференция с цел представяне на резултатите по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 "ЕCVET професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство", финансиран по ...