Оптимизиране на паричните агрегати от гледна точка на Австрийската парична теория – възможности и ефекти

Автори

Ключови думи
парично предлагане, парични агрегати, централни банки, икономически цикъл

Резюме
Паричното предлагане се изчислява чрез различни по своя характер и обхват парични агрегати. Федералният резерв изчислява и публикува два агрегата – М1 и М2. Коректното измерване на паричното предлагане има фундаментална роля в провеждането на ефективна парична политика от страна на централните банки. За съжаление официалните парични агрегати нямат ясно определена теоретична основа в селектирането на отделните компоненти, което може да доведе до неточности при тяхното оповестяване и управление. Това прави актуално изследването, чрез което може да се представи оптимизиран паричен агрегат, който е базиран на австрийската парична теория. Един от най-точните такива агрегати се базира на концепцията на Ротбард-Салерно и се обозначава в англоезичната финансова теория като True Money Supply (TMS). Паричните инструменти в него покриват два основни критерия – дали са окончателно (финално) средство за разплащане на всички транзакции и дали са иск към налични пари, които са конвертируеми по номинална стойност.

JEL Класификатор: E14, E32, E51, E52, E58
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Обществени нагласи относно Европейска социална политика (по данни от 8 вълна на ESS)

    Социалната политика е често пренебрегвана в публичните дискурси относно европейската интеграция, макар че е важно средство на засилване на нейната легитимност. На основата на систематичен анализ на масовите нагласи към европейското обединение, измерени в Осмата вълна на Европейското социално изследване (ESS), тази статия показва, че в ЕС като ...

  • Сравнителен анализ на разходите в подсектор „Централно държавно управление“ на България и Гърция според КОФОГ за периода 1998-2018 г.

    От съществено значение е изучаването и анализирането на държавните разходи, с цел установяване на тенденциите в тяхното развитие. Периодичното отчитане на тенденциите в държавните разходи позволява на икономическите агенти да планират стопанските си действия на основата на обективна информация, намаляваща неопределеността на икономическата ...

  • Публичната пенсионна система в условията на Ковид-19 – краткосрочни ефекти и дългосрочни предизвикателства

    Появата и разпространението на Ковид - 19 в края на 2019 и началото на 2020 г. отправи неочаквано предизвикателство пред развитието и прогреса на съвременното общество. Поредицата от рестрикции, насочени към ограничаване разпространението на заболяването, оказват своето неблагоприятно въздействие както в икономически, така и в социален аспект. ...