Подходи и практика при определяне на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване

Автори

Ключови думи
социално осигуряване, осигурителна вноска, насрещни плащания, еквивалентност

Резюме
Осигурителната вноска е основен елемент от механизма на функциониране на публичното социално осигуряване, с определящо значение по отношение на неговата финансова организация. Тя е основният и типичен приходоизточник на всяка осигурителна система. Определя се като процент от получаваните трудови доходи, представлява всеобща, средна величина, съответстваща на средния риск за съвкупността и се дължи единствено за доходи от лична трудова дейност, с регулярност и периодичност, произтичащи от регулярността и периодичността на получаваните лични доходи от труд. Цел на разработката е да бъдат очертани насоките за развитие и усъвършенстване на организацията на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване в България, като се имат предвид подходите и практиката по определяне на осигурителните вноски в някои страни от ЕС.

JEL Класификатор: Н55
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Оптимизиране на паричните агрегати от гледна точка на Австрийската парична теория – възможности и ефекти

    Паричното предлагане се изчислява чрез различни по своя характер и обхват парични агрегати. Федералният резерв изчислява и публикува два агрегата – М1 и М2. Коректното измерване на паричното предлагане има фундаментална роля в провеждането на ефективна парична политика от страна на централните банки. За съжаление официалните парични агрегати нямат ...

  • Сравнителен анализ на разходите в подсектор „Централно държавно управление“ на България и Гърция според КОФОГ за периода 1998-2018 г.

    От съществено значение е изучаването и анализирането на държавните разходи, с цел установяване на тенденциите в тяхното развитие. Периодичното отчитане на тенденциите в държавните разходи позволява на икономическите агенти да планират стопанските си действия на основата на обективна информация, намаляваща неопределеността на икономическата ...

  • Обществени нагласи относно Европейска социална политика (по данни от 8 вълна на ESS)

    Социалната политика е често пренебрегвана в публичните дискурси относно европейската интеграция, макар че е важно средство на засилване на нейната легитимност. На основата на систематичен анализ на масовите нагласи към европейското обединение, измерени в Осмата вълна на Европейското социално изследване (ESS), тази статия показва, че в ЕС като ...