Обществени нагласи относно Европейска социална политика (по данни от 8 вълна на ESS)

Автори

Ключови думи
европейска интеграция, европейска социална политика, общо-европейски мерки за социална защита, масови нагласи

Резюме
Социалната политика е често пренебрегвана в публичните дискурси относно европейската интеграция, макар че е важно средство на засилване на нейната легитимност. На основата на систематичен анализ на масовите нагласи към европейското обединение, измерени в Осмата вълна на Европейското социално изследване (ESS), тази статия показва, че в ЕС като цяло европейците са склонни да подкрепят въвеждането на общо-европейска схема за социално подпомагане и да смятат, че вземането на повече решения на наднационално равнище ще подобри социалната сигурност за всички. На равнището на отделните страни гражданите са разделени в своите предпочитания към национална или европейска социално-осигурителна система. На индивидуално равнище ниско-статусните групи в отделните страни са по-склонни да подкрепят общоевропейски социални мерки, отколкото гражданите на по-високите етажи на социалната пирамида. Разширяването на интеграцията към по-активна наднационална социална политика ще осигури подкрепата именно на групите, които днес се чувстват изоставени от европейския проект.

JEL Класификатор: H55, H59
Страници: 27
DOI: 

Още статии от този брой

  • Оптимизиране на паричните агрегати от гледна точка на Австрийската парична теория – възможности и ефекти

    Паричното предлагане се изчислява чрез различни по своя характер и обхват парични агрегати. Федералният резерв изчислява и публикува два агрегата – М1 и М2. Коректното измерване на паричното предлагане има фундаментална роля в провеждането на ефективна парична политика от страна на централните банки. За съжаление официалните парични агрегати нямат ...

  • Подходи и практика при определяне на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване

    Осигурителната вноска е основен елемент от механизма на функциониране на публичното социално осигуряване, с определящо значение по отношение на неговата финансова организация. Тя е основният и типичен приходоизточник на всяка осигурителна система. Определя се като процент от получаваните трудови доходи, представлява всеобща, средна величина, ...

  • Международна конференция по проект ECVET "Професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство"

    На 27.05.2021г. в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” се проведе международна конференция с цел представяне на резултатите по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 "ЕCVET професионално обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора в малки и средни предприятията чрез програма по управленско счетоводство", финансиран по ...