Година 2024, Брой 2

Дата на издаване

3.7.2024 г.

Съдържание

 • Димитриос Петропулос, Галина Чиприянова, Михаил Чиприянов, Тотю Иванов
  Изследване на възможностите за географска експанзия на бизнеса чрез алтернативни мрежови стратегии
  JEL: М21
  Резюме: Целта на настоящата статия е да се извърши анализ на възможностите за географска експанзия чрез прилагане на мрежови фирмени стратегии. Очакванията са, че фокусирането върху вертикалната и хоризонталната интеграция ще предостави... Целта на настоящата статия е да се извърши анализ на възможностите за географска експанзия чрез прилагане на мрежови фирмени стратегии. Очакванията са, че фокусирането върху вертикалната и хоризонталната интеграция ще предостави изчерпателен поглед върху този важен аспект на развитието на предприятията. Проучват се вертикалната и хоризонталната интеграция като иновативни подходи за оптимизация на веригата на стойност и постигане на конкурентни предимства. Подчертава се важността на сътрудничеството и създаването на кооперации между производители за постигане на ефективност и силно пазарно присъствие. Паралелно с представянето на глобалните тенденции, както и на ситуацията у нас, както и актуалното състояние в Гърция на базата на синтеза и стратегическия анализ се предлагат алтернативни варианти за бъдещи стратегии, като се акцентира върху мрежовите връзки и иновациите. Оценката включва също примери от ключовите селскостопански подсектори в Гърция - портокали, маслини и зехтин.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.01
 • Храбрин Башев
  Аграрни договори, процес на договаряне и договорен ред
  Резюме: В съвременните условия, голяма част от взаимоотношенията на аграрните агенти, и аграрната дейност като цяло, се управлява посредством някакъв вид договори. Въпреки това обаче, икономическите анализи на аграрните договори в страната... В съвременните условия, голяма част от взаимоотношенията на аграрните агенти, и аграрната дейност като цяло, се управлява посредством някакъв вид договори. Въпреки това обаче, икономическите анализи на аграрните договори в страната са епизодични, ограничени до отделни типове договори, откъснати от процеса на договаряне и изпълнение на договорите и доминиращия институционален ред. Тази статия продължава представянето на холистичен А-С-П-Р подход за икономическо анализиране на договорите и договорните отношения на аграрните Агенти, като прави икономически анализ на наличните договорни Средства, на Процеса на аграрно договаряне и на резултатния договорен Ред. Първо се прави класификация на принципните типове договори и се анализират техните икономически характеристики, възможности и недостатъци за управление на взаимоотношенията на аграрните агенти. След това се анализират етапите на процеса на аграрно договаряне, представят се критичните фактори на транзакционните разходи и се предлага матрица за определяне на най-ефективните управленчески форми в зависимост от комбинацията на критичните измерения на аграрните транзакции. Най-накрая се анализира специфичният договорен и управленчески ред, резултат от договорния процес, и се представят етапите на процеса на усъвършенстване на договорните отношения в аграрната сфера.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.02
 • Пламен Любомиров Джапаров
  Генеративният изкуствен интелект и потенциалните ползи за банките
  JEL: G21, O30
  Резюме: Няма никакво съмнение, че появата на ChatGPT през ноември 2022 г. се превърна в едно от най-значимите технологични събития в последните десетилетия. Разработената от OpenAI чат платформа от ново поколение предизвика същинско... Няма никакво съмнение, че появата на ChatGPT през ноември 2022 г. се превърна в едно от най-значимите технологични събития в последните десетилетия. Разработената от OpenAI чат платформа от ново поколение предизвика същинско „цунами“ от интерес към стоящия в основата ѝ генеративен изкуствен интелект (Generative Artificial Intelligence, Gen AI). Бизнес организациите във всички области на икономиката повишават ударно инвестициите си в новата технология и стартират пилотни проекти, тестващи нейните възможности. Банките не правят изключение от този тренд, тъкмо напротив. С оглед на огромните масиви от данни, с които разполагат, и непрекъснато нарастващите потребителски изисквания, те бързо осъзнават, че Gen AI обещава множество ползи както във връзка с клиентското обслужване, така и по отношение на вътрешнобанковите процеси и операции. В настоящата разработка се разглеждат характеристиките на генеративния изкуствен интелект чрез съпоставката му с традиционните AI модели, използвани в банките. Извеждат се основните фактори, които превръщат банковото дело в перфектното място за приложение на новата технология. На тази основа анализът се фокусира върху обследване на множеството потенциални ползи от нейното имплементиране – от подобряване на клиентските изживявания, през по-добро управление на рисковете, до оптимизиране работата на бек офис служителите и разработчиците.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.03
 • Кристина Стоянова
  Eвропейски политики за мултилингвизъм
  JEL: F42
  Резюме: Настоящото изследване има за цел да представи съвременните европейски политики за мултилингвизъм. В духа на европейските ценности стремежът за знание е насочен в посока развитие на езиковите компетентности на повече от един от... Настоящото изследване има за цел да представи съвременните европейски политики за мултилингвизъм. В духа на европейските ценности стремежът за знание е насочен в посока развитие на езиковите компетентности на повече от един от европейските езици. Тези политики набират скорост особено след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Целта на изследването е да покаже посоката, в която се движат европейските политики за мултилингвизъм. Те са от изключително значение за развитието на ценностите в Европейския съюз и са в неизменна подкрепа на устойчивостта на Съюза. Изучаването на друг чужд език има изключително много положителни функции. Освен присъстващия интеграционнен и комуникационен модел на поведение изучаването на език различен от майчиния развива нов начин на мислене у изучаващия го. Това е от изключително значение за създаване на климат на взаимно разбирателство и сътрудничество.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.04
 • Иван Кадев
  Стратегическо управление на комуникациите на публичните организации в контекста на социалните медии
  Резюме: Статията изследва социалните медии и обяснява как те влияят върху развитието на комуникацията в публичния сектор в светлината на нарастващата дигитализация и модернизация на организационните процеси, през които секторът преминава в... Статията изследва социалните медии и обяснява как те влияят върху развитието на комуникацията в публичния сектор в светлината на нарастващата дигитализация и модернизация на организационните процеси, през които секторът преминава в модерните общества. Тя обсъжда както възможностите, така и ограниченията на използването на социалните медии за комуникации в обществения сектор. Статията първо се фокусира върху основните промени в глобалните комуникации, донесени от социалните медии, върху развитието на приемането и прилагането на социалните медии в рамките на модернизацията на публичния сектор и върху опитомяването на тези платформи в такива организации. След това подчертава как социалните медии могат да бъдат интегрирани в публичния сектор, техните основни приложения и промените, които внасят в комуникационните потоци. Засегнати са и критики и предизвикателства при възприемането на социалните медии за комуникация в публичния сектор, както и ключови бъдещи изследователски въпроси.
  DOI: https://doi.org/10.58861/tae.di.2024.2.05