Година 2015, Брой 3

Дата на издаване

30.9.2015 г.

Съдържание

 • Уолтър Блок
  Свободна воля, детерминизъм, либертарианство и австрийската икономика
  JEL: B, Z
  Резюме: В тази статия се изразява твърдението, че позицията на свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийската икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната... В тази статия се изразява твърдението, че позицията на свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийската икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната позиция.
  DOI:
 • Матилда Александрова
  Икономика, базирана на знанието: движещи сили и индикатори
  JEL: D83, O32
  Резюме: Идеята за заместването на капитала от знанието като основен източник на прогрес дава основа за развитие на идеята за “икономика, базирана на знанието”. Това е икономика, в която знанието се превръща в доминиращ ресурс точно по същия... Идеята за заместването на капитала от знанието като основен източник на прогрес дава основа за развитие на идеята за “икономика, базирана на знанието”. Това е икономика, в която знанието се превръща в доминиращ ресурс точно по същия начин, по който на един предходен етап капиталът е изместил земята като източник на икономическа мощ при прехода от пред-индустриално към индустриално общество. В статията са обособени няколко групи индикатори, идентифициращи степента на развитие на икономиката и обществото, базирани на знанието: структура на заетостта (относителни дялове на заетите лица по икономически отрасли и подотрасли, заедно с промяната в тези дялове); образование (достъп до професионално и висше образование; относителен дял на разходите за образование и професионално обучение в БВП); НИРД (изследователи по научни области; инвестиции в НИРД като % от БВП; структура на източниците на финансиране на НИРД, и по-специално, дял на частното финансиране.
  DOI:
 • Жана Тодорова Рангелова, Галина Руменова Петрова, Дарина Иванова Керековска – Йорданова
  Анализ на елементите на организационната култура на „МБАЛ - Велики Преслав” ЕООД
  JEL: I 10
  Резюме: Публикацията има за цел да представи проучване относно елементите на организационната култура в МБАЛ «Велики Преслав» ЕООД. Информацията е събрана чрез провеждане на анкетни проучвания сред работещи в лечебното заведение (ЛЗ).... Публикацията има за цел да представи проучване относно елементите на организационната култура в МБАЛ «Велики Преслав» ЕООД. Информацията е събрана чрез провеждане на анкетни проучвания сред работещи в лечебното заведение (ЛЗ). Преобладава мнението за силна организационна култура, създаваща и утвърждаваща общоприети ценности и норми на поведение. В организацията има изградени ценности за лична отговорност, сплотеност и екипност. Всяка от тях поотделно и взети заедно, са особено важни за работата в здравно заведение, където работният процес зависи от много хора, организирани в екипи.
  DOI:
 • Марияна Николова Кътева
  Теоретико-приложни аспекти на омниканалната търговия на дребно
  JEL: L810
  Резюме: Настоящата статия акцентира върху същността на омниканалната търговия на дребно. Чрез изясняване на предимствата на омниканалността от гледна точка на потребителите и от гледна точка на търговците, в разработката се застъпва тезата,... Настоящата статия акцентира върху същността на омниканалната търговия на дребно. Чрез изясняване на предимствата на омниканалността от гледна точка на потребителите и от гледна точка на търговците, в разработката се застъпва тезата, че интегрирането на традиционни и дигитални канали за достигане до крайните клиенти като търговска стратегия за развитие благоприятства запазването на стабилни конкурентни позиции на пазара и извеждането на нови конкурентни предимства.
  DOI:
 • Георги Георгиев Димитров
  Икономическа ефективност от усъвършенстването на пътната инфраструктура по направлението на транспортните коридори на територията на България
  JEL: R42
  Резюме: С настоящото изследване се определя икономическата ефективност за потребителите на пътната инфраструктура при нейното изграждане по направленията на сухопътните трансевропейски транспортни коридори на територията на страната. За... С настоящото изследване се определя икономическата ефективност за потребителите на пътната инфраструктура при нейното изграждане по направленията на сухопътните трансевропейски транспортни коридори на територията на страната. За целта се изчислява възможната икономия на експлоатационни разходи, чрез използването на метода на сценариите. При първия вариант пътната инфраструктура е в настоящото си състояние, а при втория вариант се приема, че вече са изградени приоритетните проекти за изграждане на автомагистрали и скоростни пътища. Основната цел на изследването е да се определи, от гледна точка на потребителите, към кои транспортни коридори е икономически целесъобразно приоритетно да се насочат средства и усилия за изграждане на пътната им инфраструктура.
  DOI:
 • Венцислава Николова
  Оценка на конкурентоспособността на персонала в търговското предприятие
  JEL: M12, M54
  Резюме: Настоящата студия е насочена към изясняване същността на конкурентоспособността на персонала и връзката ù с резултатите от труда на заетите лица. Въз основата на анализ на литературните източници е представена систематизация на... Настоящата студия е насочена към изясняване същността на конкурентоспособността на персонала и връзката ù с резултатите от труда на заетите лица. Въз основата на анализ на литературните източници е представена систематизация на възгледите за конкурентоспособността на персонала, факторите на влияние и качествата на персонала, въздействащи върху конкурентоспособността. Разработена е класификация на видовете конкурентоспособност на персонала и са анализирани етапите на нейното развитие. Предложен е Модел за оценка на конкурентоспособността на персонала и са представени данни от неговото приложение.
  DOI: