Анализ на елементите на организационната култура на „МБАЛ - Велики Преслав” ЕООД

Автори

Ключови думи
организационна култура, елементи, ценности, екип

Резюме
Публикацията има за цел да представи проучване относно елементите на организационната култура в МБАЛ «Велики Преслав» ЕООД. Информацията е събрана чрез провеждане на анкетни проучвания сред работещи в лечебното заведение (ЛЗ). Преобладава мнението за силна организационна култура, създаваща и утвърждаваща общоприети ценности и норми на поведение. В организацията има изградени ценности за лична отговорност, сплотеност и екипност. Всяка от тях поотделно и взети заедно, са особено важни за работата в здравно заведение, където работният процес зависи от много хора, организирани в екипи.

JEL Класификатор: I 10
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Оценка на конкурентоспособността на персонала в търговското предприятие

    Настоящата студия е насочена към изясняване същността на конкурентоспособността на персонала и връзката ù с резултатите от труда на заетите лица. Въз основата на анализ на литературните източници е представена систематизация на възгледите за конкурентоспособността на персонала, факторите на влияние и качествата на персонала, въздействащи ...

  • Свободна воля, детерминизъм, либертарианство и австрийската икономика

    В тази статия се изразява твърдението, че позицията на свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийската икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната позиция....

  • Теоретико-приложни аспекти на омниканалната търговия на дребно

    Настоящата статия акцентира върху същността на омниканалната търговия на дребно. Чрез изясняване на предимствата на омниканалността от гледна точка на потребителите и от гледна точка на търговците, в разработката се застъпва тезата, че интегрирането на традиционни и дигитални канали за достигане до крайните клиенти като търговска стратегия за ...