Реферирано издание

Indexed
 

СЪОБЩЕНИЕ: Акредитационните процедури за висшите училища, изискванията на одиторските институции и необходимостта да се отчитат продуктивността на даден автор и влиянието, което той има чрез своите публикации върху научната общност, налагат нови подходи при обработка на научната информация. Във връзка с това БИБЛИОТЕКА „Акад. Н. Михов” при СА „Д. А. ЦЕНОВ” информира академичния състав, че регистрира в своите бази данни цитиранията на преподавателите от 1990 г. насам, отразени в библиотечните документи, притежавани  във фондовете на книгите, периодичните издания и дисертациите.

         Справки за публикацииите и цитиранията на всеки академичен преподавател могат да бъдат направени в библиотеката на Висшето училище.