Година 2016, Брой 4

Дата на издаване

19.12.2016 г.

Съдържание

 • Методи Кънев
  Съзидателно-рушащата обществена промяна. Място и роля на университетите
  Резюме: Известна е сентенцията на Левски „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас объща и ние него обръщаме.“ Това двустранно „обръщане“ е обективен закон на всяка радикална промяна. Хората го схващат като „нов вятър“, променящ... Известна е сентенцията на Левски „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас объща и ние него обръщаме.“ Това двустранно „обръщане“ е обективен закон на всяка радикална промяна. Хората го схващат като „нов вятър“, променящ техните ценности, мислене и постъпки. На мястото на съществуващите структури хората формират нови. Така и те „обръщат“ времето - неговият дух става реалност. Доказва го историята, редуваща социални сривове с възходи. Библията ги представя като „време за разхвърляне и време за събиране на камъни“. Така е и в модерната епоха. Хуманистичният дух на Ренесанса „обърна“ манталитета на хората. В резултат и те „обърнаха времето“ - гражданските революции сринаха този ред с надежда да установят свобода, равни права и благоденствие. Такъв е духът и на собственото ни Възраждане, което Левски има предвид. Освен със съзидание и рушене, този процес се съпътства с още два ефекта. В началото неизбежно се получава хаотичност - напълно нито са изчезнали старите структури, нито функционират нови. Другият ефект е по-сетнешен - процесът на съзидание рано или късно се отклонява от вдъхновилите го принципи. Те или се изоставят от управляващите, или самите социални актьори престават да ги зачитат. Така в модерната епоха взема връх не хуманистичният дух, а стремежът към „златния телец“. То свидетелства, че се е изменил манталитетът на хората. Дори Луи Филип, последният крал на Франция, възкликва: „Ах, хубаво е човек да е богат“. На президента на САЩ К. Кулидж се приписва фразата „Бизнесът е религията на Америка“.
  DOI:
 • Венцислав Перков
  Бариери пред внедряване на обратна логистика в България
  Резюме: В настоящата разработка е направен опит да се откроят водещите бариери пред внедряването на обратната логистика в българските производствени и търговски предприятия. След теоретичен преглед на основни литературни източници са... В настоящата разработка е направен опит да се откроят водещите бариери пред внедряването на обратната логистика в българските производствени и търговски предприятия. След теоретичен преглед на основни литературни източници са изведени девет бариери. На базата на анкетно проучване бариерите са ранжирани, съобразно мненията на респондентите. Бариерите за внедряване на обратната логистика и степента на важност на внедряването ѝ в предприятията са представени чрез двумерно разпределение. На следващия етап от анализа е изследвана връзката и посоката на влияние между променливите. Получените резултати показват, че обратната логистика е важна за осъществяването на по-екологосъобразни производства и търговия, но бариерите са относително непреодолими. Причините за това се коренят в държавната политика и неангажираността на мениджърите към проблемите, които могат да се решат чрез обратната логистика.
  DOI:
 • Дияна Иванова
  Проблемни аспекти при обществените поръчки в България и възможности за тяхното ограничаване чрез оптимизиране на вътрешния контрол
  JEL: Н83
  Резюме: Обществените поръчки са механизъм за разходване на публични средства и чрез контрола върху процесите по тяхното възлагане и изпълнение се съблюдава законосъобразността в този аспект от управлението в публичния сектор. Разглежданата... Обществените поръчки са механизъм за разходване на публични средства и чрез контрола върху процесите по тяхното възлагане и изпълнение се съблюдава законосъобразността в този аспект от управлението в публичния сектор. Разглежданата тема е както социално значима, така и особено актуална, предвид реформата в областта на обществените поръчки на европейско ниво, предизвикала промени и в национален мащаб. В настоящата разработка се изследват проблемни аспекти при осъществяването на обществени поръчки у нас. Поставя се акцент върху допуснати съществени нарушения и се предлагат възможности за ограничаването им чрез повишаване ефективността на вътрешния контрол.
  DOI:
 • Ивайло Дончев Беев, Петър Илков Пешев
  За връзката „Правно регулиране – икономически отношения“
  JEL: K, K2, K20
  Резюме: Юриспруденцията утвърждава, че „правната система регулира обществени отношения, които се поддават на трайно уреждане“. Икономическите отношения са вид обществени отношения и като такива също са обект на правно регулиране.... Юриспруденцията утвърждава, че „правната система регулира обществени отношения, които се поддават на трайно уреждане“. Икономическите отношения са вид обществени отношения и като такива също са обект на правно регулиране. Следователно икономическата система е предпоставена от правното устройство, което е разписано съобразно конституцията. Същевременно класическата политическа икономия, въвеждайки концепцията за „икономическата база (субструктура)“ и „обществената надсройка (суперструктура)“, определя икономическите отношения като базови и в този смисъл – за определящи обществените отношения в надстройката. В този смисъл икономическите отношения предпоставят останалите обществени отношения, включително и правната система. Казано иначе: икономиката задава правото. Очевидно е, че е налице противоречие, но дали това противоречие е привидно или съдържателно (на парадигмално равнище)? Именно това определя изследователския интерес към взаимовръзката „макроправно и макроикономическо регулиране на обществените отношения“. Изследването на тази взаимовръзка е конкретизирано в предлаганото изследване.
  DOI:
 • Николинка Димитрова Игнатова
  Изследване на конкурентни предимства на жилищни имоти
  Резюме: В студията се анализират и сравняват показателите, които характеризират конкурентните предимства на жилищните имоти в два района на страната - Северен централен и Южен централен район. Основните критерии за избора на двата района... В студията се анализират и сравняват показателите, които характеризират конкурентните предимства на жилищните имоти в два района на страната - Северен централен и Южен централен район. Основните критерии за избора на двата района са - средната жилищна площ, падаща се на един обитател; структурата на жилищните сгради; местоположението (локацията) на двата района и броят на областите в тях. Обект на изследването са жилищните имоти в Северен и Южен централен район с техните области – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Предмет на изследването са показателите – цени и качество (асортиментна структура) на жилищните имоти, които характеризират конкурентните им предимства. Времевият период на изследването е от 2010 до 2014 г.. Анализирани са влиянието на отделните фактори на микро и макросредата върху пазара и конкурентните предимства на жилищните имоти.
  DOI:
 • Гергана Данчева Иванова
  Несъстоятелността като кризисно финансово състояние в предприятието: симптоми, фактори и стадии на развитиe
  JEL: G33, G39
  Резюме: В резултат на увеличаващия се брой предприятия открили производство по несъстоятелност през последните години, въпросът за усъвършенстване на диагностиката на несъстоятелността на предприятията придобива ключово значение за... В резултат на увеличаващия се брой предприятия открили производство по несъстоятелност през последните години, въпросът за усъвършенстване на диагностиката на несъстоятелността на предприятията придобива ключово значение за стабилността на икономиката. В настоящето изследване се представят факторите, симптомите и стадиите на развитие на несъстоятелността като кризисно финансово състояния в предприятието и на тази основа се предлага подход за диагностика на заболяването „несъстоятелност“. В изследването са разгледани три значения на несъстоятелността и са изведени нейните характерни черти. Рисковите фактори, отключващи процеса на развитие на финансовата несъстоятелност, са разделени на два вида: вътрешни и външни. В статията са изведени, разграничени и формулирани четири стадии на развитие на финансовата несъстоятелност, всеки един от които се характеризира с определени симптоми.
  DOI:
 • Мариана Друмева
  Търговски знания и търговски практики в Свищов през Възраждането
  JEL: N33, N73
  Резюме: В статията се разглежда разпространението на търговските знания в Свищов през Възраждането под формата на учебници, съдържащи търговски познания; специализирани ръководства по търговско-правна материя и по двойно счетоводство... В статията се разглежда разпространението на търговските знания в Свищов през Възраждането под формата на учебници, съдържащи търговски познания; специализирани ръководства по търговско-правна материя и по двойно счетоводство (диплография) и включването на търговски и счетоводни учебни дисциплини в учебните програми на училищата. Отделя се внимание на първото търговско училище по българските земи, открито от Д. Ем. Шишманов през 1873 г. Разглежда се усъвършенстването на търговските методи и практики на свищовските търговци под влиянието на напредъка в образованието. В статията се достига до извода, че взаимната връзка и взаимната обвързаност на търговското образование и търговската практика е важен фактор за стопанския просперитет на град Свищов през Възраждането.
  DOI: