За връзката „Правно регулиране – икономически отношения“

Автори

Ключови думи
обществени отношения, право, регулиране, икономика, ефекти

Резюме
Юриспруденцията утвърждава, че „правната система регулира обществени отношения, които се поддават на трайно уреждане“. Икономическите отношения са вид обществени отношения и като такива също са обект на правно регулиране. Следователно икономическата система е предпоставена от правното устройство, което е разписано съобразно конституцията. Същевременно класическата политическа икономия, въвеждайки концепцията за „икономическата база (субструктура)“ и „обществената надсройка (суперструктура)“, определя икономическите отношения като базови и в този смисъл – за определящи обществените отношения в надстройката. В този смисъл икономическите отношения предпоставят останалите обществени отношения, включително и правната система. Казано иначе: икономиката задава правото. Очевидно е, че е налице противоречие, но дали това противоречие е привидно или съдържателно (на парадигмално равнище)? Именно това определя изследователския интерес към взаимовръзката „макроправно и макроикономическо регулиране на обществените отношения“. Изследването на тази взаимовръзка е конкретизирано в предлаганото изследване.

JEL Класификатор: K, K2, K20
Страници: 20
DOI: 

Още статии от този брой

  • Проблемни аспекти при обществените поръчки в България и възможности за тяхното ограничаване чрез оптимизиране на вътрешния контрол

    Обществените поръчки са механизъм за разходване на публични средства и чрез контрола върху процесите по тяхното възлагане и изпълнение се съблюдава законосъобразността в този аспект от управлението в публичния сектор. Разглежданата тема е както социално значима, така и особено актуална, предвид реформата в областта на обществените поръчки на ...

  • Търговски знания и търговски практики в Свищов през Възраждането

    В статията се разглежда разпространението на търговските знания в Свищов през Възраждането под формата на учебници, съдържащи търговски познания; специализирани ръководства по търговско-правна материя и по двойно счетоводство (диплография) и включването на търговски и счетоводни учебни дисциплини в учебните програми на училищата. Отделя се ...

  • Бариери пред внедряване на обратна логистика в България

    В настоящата разработка е направен опит да се откроят водещите бариери пред внедряването на обратната логистика в българските производствени и търговски предприятия. След теоретичен преглед на основни литературни източници са изведени девет бариери. На базата на анкетно проучване бариерите са ранжирани, съобразно мненията на респондентите. ...