Година 2020, Брой 2

Дата на издаване

19.6.2020 г.

Съдържание

 • Андрей Захариев, Стефан Станимиров, Николай Тодоров Здравков
  Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти
  Резюме: Обект на изследване са застрахователните брокери в България, а негов предмет е методическата рамка за изграждане на управленски финансов модел на застрахователен брокер в България. Водещата теза в настоящето изследване се базира... Обект на изследване са застрахователните брокери в България, а негов предмет е методическата рамка за изграждане на управленски финансов модел на застрахователен брокер в България. Водещата теза в настоящето изследване се базира върху твърдението, че оптималното финансово управление на брокерска компания в застрахователния сектор в България изисква изграждане на комплексен модел, основан на контрола на финансовата стойност на фирмата, който да позволява чрез прогнозиране на ползите и разходите да се сравнява атрактивността на различни бизнес линии, посредством което да се развиват тези от тях, носещи най-голямо нарастване на стойността на компанията. Целта на разработката е да се обоснове методическа рамка за изграждане на комплексен управленски финансово модел, основан на контрола на финансовата стойност на фирмата, който да позволява чрез прогнозиране на ползите и разходите да се сравнява атрактивността на различни бизнес линии за развитие и експанзия. Фокусът е върху брутните премийни приходи от корпоративни застраховки и от ритейл брокеридж. В резултат на изследването се достига до генериране на прогнозни стойности за периода 2019-2023 година, като първо се прогнозират екзогенните променливи, а на тяхна основа – главните целеви променливи. Изграденият модел има изключително висока описателна способност, като за историческия период двете криви – с реални отчетни данни и моделираната, практически съвпадат. На тази база прогнозната част може да се приеме за релевантна за целите на управленския финансов модел. До аналогични резултати се достига и при моделирането и прогнозирането на ритейл премиите, което е основа на печалбата на застрахователния брокер.
  DOI:
 • Юрий Борисович Шубников
  Цифровите права в системата от обекти на гражданското право: особености и проблеми на законодателно оформяне в Русия
  JEL: K15
  Резюме: В статията авторът се опитва да анализира особеностите на формирането в Русия на единна регулаторна рамка за регулиране на правните отношения в цифровата икономика.... В статията авторът се опитва да анализира особеностите на формирането в Русия на единна регулаторна рамка за регулиране на правните отношения в цифровата икономика.
  DOI:
 • Мая Цоклинова
  Въздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕС
  JEL: Q01, I10, Q5
  Резюме: Голяма част от политиките на Европейския съюз са свързани с насърчаване на идеята за екологосъобразна и ресурсно щадяща икономика, съблюдаваща принципите на зелената икономиката. Последната се дефинира като основен инструмент, чрез... Голяма част от политиките на Европейския съюз са свързани с насърчаване на идеята за екологосъобразна и ресурсно щадяща икономика, съблюдаваща принципите на зелената икономиката. Последната се дефинира като основен инструмент, чрез който могат да се постигнат целите на устойчивото развитие. Зелената икономика се възприема като универсален подход, който оказва въздействие върху дългосрочното развитие на националните икономики и съдейства за разрешаване на редица проблеми, свързани с икономиката, общественото благосъстояния и опазването на околната среда. Целта на статията е да се направят комплексни оценки за равнището на зелената икономика и равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на Европейския съюз и да се установи степента на зависимост между тях. Първата комплексна оценка се основава на следните показатели: потребление на неорганични торове; екологични данъци и такси по икономически дейности; принос към международния ангажимент в размер на 100 милиарда щатски долара за разходите, свързани с климата; капацитет за производство на електроенергия от възобновяеми източници и отпадъци; производство в промишлеността, а вторта на: средна продължителност на живота; дял на хора с добро или много добро възприятие за здравето като ценност; замърсители на въздуха и парникови газове; причини за смърт; общи разходи за здравеопазване. Установено е, че степента на зависимост между двете комплексни оценки е голяма, тъй като стойността на коефициента на корелация (r) е 0.87.
  DOI:
 • Галя Тасева
  Иновационна дейност и финансово представяне на МСП в България
  Резюме: Изследва се зависимостта между иновационната дейност и финансовото представяне на МСП в България. Резултатите от изследването показват липса на статистически значима връзка между иновационната дейност на предприятиятията и техния... Изследва се зависимостта между иновационната дейност и финансовото представяне на МСП в България. Резултатите от изследването показват липса на статистически значима връзка между иновационната дейност на предприятиятията и техния финансов резултат, нетните приходи от продажби, маржа на печалбата, рентабилността на активите (ROA), рентабилността на собствения капитал (ROE) и обрdщаемостта на активите. Разкрива се обаче, значима зависимост между иновационната дейност на МСП в страната и показателите за тяхната ликвидност, задлъжнялост и риск от фалит. Предприятията, които имат разходи за иновации или са внедрили на техния пазар нов или значително усъвършенстван продукт, или са въвели нови или значително усъвършенствани производствени методи през последните три години са с по-ниска ликвидност, по-задлъжнели и с по-голяма вероятност за фалит.
  DOI:
 • Александър Ангелов
  Управление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставката
  JEL: C61, L81
  Резюме: Настоящото изследване е разработено в три параграфа. В първия са разгледани различните видове вериги за доставки, като акцентът е поставен върху двуешелонната линейна верига за доставки. След това е направен преглед на теоретичните... Настоящото изследване е разработено в три параграфа. В първия са разгледани различните видове вериги за доставки, като акцентът е поставен върху двуешелонната линейна верига за доставки. След това е направен преглед на теоретичните аспекти на моделите за изследване и симулиране на управлението на запасите в нея. Във втория параграф е адаптирана методология за сравнителен анализ на управлението на запасите при икономически размер на доставката и модел на верига за доставки, в зависимост от търсенето и при намалено количество за доставка. Третият параграф представя анализ на емпирични резултати, вследствие на което е доказано, че при управление на запасите във верига за доставки, общите разходи са на по-ниски равнища.
  DOI: