Въздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕС

Автори

Ключови думи
зелена икономика, здравно равнище, комплексна оценка, коефициент на корелация, показатели

Резюме
Голяма част от политиките на Европейския съюз са свързани с насърчаване на идеята за екологосъобразна и ресурсно щадяща икономика, съблюдаваща принципите на зелената икономиката. Последната се дефинира като основен инструмент, чрез който могат да се постигнат целите на устойчивото развитие. Зелената икономика се възприема като универсален подход, който оказва въздействие върху дългосрочното развитие на националните икономики и съдейства за разрешаване на редица проблеми, свързани с икономиката, общественото благосъстояния и опазването на околната среда. Целта на статията е да се направят комплексни оценки за равнището на зелената икономика и равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на Европейския съюз и да се установи степента на зависимост между тях. Първата комплексна оценка се основава на следните показатели: потребление на неорганични торове; екологични данъци и такси по икономически дейности; принос към международния ангажимент в размер на 100 милиарда щатски долара за разходите, свързани с климата; капацитет за производство на електроенергия от възобновяеми източници и отпадъци; производство в промишлеността, а вторта на: средна продължителност на живота; дял на хора с добро или много добро възприятие за здравето като ценност; замърсители на въздуха и парникови газове; причини за смърт; общи разходи за здравеопазване. Установено е, че степента на зависимост между двете комплексни оценки е голяма, тъй като стойността на коефициента на корелация (r) е 0.87.

JEL Класификатор: Q01, I10, Q5
Страници: 16
DOI: 

Още статии от този брой

  • Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти

    Обект на изследване са застрахователните брокери в България, а негов предмет е методическата рамка за изграждане на управленски финансов модел на застрахователен брокер в България. Водещата теза в настоящето изследване се базира върху твърдението, че оптималното финансово управление на брокерска компания в застрахователния сектор в България ...

  • Цифровите права в системата от обекти на гражданското право: особености и проблеми на законодателно оформяне в Русия

    В статията авторът се опитва да анализира особеностите на формирането в Русия на единна регулаторна рамка за регулиране на правните отношения в цифровата икономика. ...

  • Управление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставката

    Настоящото изследване е разработено в три параграфа. В първия са разгледани различните видове вериги за доставки, като акцентът е поставен върху двуешелонната линейна верига за доставки. След това е направен преглед на теоретичните аспекти на моделите за изследване и симулиране на управлението на запасите в нея. Във втория параграф е адаптирана ...