Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти

Автори

Ключови думи
застрахователен брокер, ритейл брокеридж, управленски финансов модел

Резюме
Обект на изследване са застрахователните брокери в България, а негов предмет е методическата рамка за изграждане на управленски финансов модел на застрахователен брокер в България. Водещата теза в настоящето изследване се базира върху твърдението, че оптималното финансово управление на брокерска компания в застрахователния сектор в България изисква изграждане на комплексен модел, основан на контрола на финансовата стойност на фирмата, който да позволява чрез прогнозиране на ползите и разходите да се сравнява атрактивността на различни бизнес линии, посредством което да се развиват тези от тях, носещи най-голямо нарастване на стойността на компанията. Целта на разработката е да се обоснове методическа рамка за изграждане на комплексен управленски финансово модел, основан на контрола на финансовата стойност на фирмата, който да позволява чрез прогнозиране на ползите и разходите да се сравнява атрактивността на различни бизнес линии за развитие и експанзия. Фокусът е върху брутните премийни приходи от корпоративни застраховки и от ритейл брокеридж. В резултат на изследването се достига до генериране на прогнозни стойности за периода 2019-2023 година, като първо се прогнозират екзогенните променливи, а на тяхна основа – главните целеви променливи. Изграденият модел има изключително висока описателна способност, като за историческия период двете криви – с реални отчетни данни и моделираната, практически съвпадат. На тази база прогнозната част може да се приеме за релевантна за целите на управленския финансов модел. До аналогични резултати се достига и при моделирането и прогнозирането на ритейл премиите, което е основа на печалбата на застрахователния брокер.

JEL Класификатор: C53, G22, G32
Страници: 31
DOI: 

Още статии от този брой

  • Цифровите права в системата от обекти на гражданското право: особености и проблеми на законодателно оформяне в Русия

    В статията авторът се опитва да анализира особеностите на формирането в Русия на единна регулаторна рамка за регулиране на правните отношения в цифровата икономика. ...

  • Иновационна дейност и финансово представяне на МСП в България

    Изследва се зависимостта между иновационната дейност и финансовото представяне на МСП в България. Резултатите от изследването показват липса на статистически значима връзка между иновационната дейност на предприятиятията и техния финансов резултат, нетните приходи от продажби, маржа на печалбата, рентабилността на активите (ROA), рентабилността на ...

  • Въздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕС

    Голяма част от политиките на Европейския съюз са свързани с насърчаване на идеята за екологосъобразна и ресурсно щадяща икономика, съблюдаваща принципите на зелената икономиката. Последната се дефинира като основен инструмент, чрез който могат да се постигнат целите на устойчивото развитие. Зелената икономика се възприема като универсален подход, ...