Година 2019, Брой 1

Дата на издаване

29.3.2019 г.

Съдържание

 • Николай Стоенчев, Яна Хрисчева
  Инвестиционна привлекателност на жилищните недвижими имоти в град София
  JEL: C14, G11, R3
  Резюме: Настоящото изследване е посветено на пазара на жилищни недвижими имоти в град София. Обсъдени са някои възможности за оценка на възвръщаемостта на инвестициите в три от най-широко разпространените видове жилищни недвижими имоти –... Настоящото изследване е посветено на пазара на жилищни недвижими имоти в град София. Обсъдени са някои възможности за оценка на възвръщаемостта на инвестициите в три от най-широко разпространените видове жилищни недвижими имоти – едностайни, двустайни и тристайни жилища по квартали на град София. Извършен е сравнителен анализ както в статика според локацията на жилищата, така и в динамика чрез съпоставка с минал период. За групите на най-атрактивните локации са разработени графики за динамиката на възвръщаемостта по месеци в рамките на едногодишен период, от които е възможно да се установи наличието на сезонност в изменението на изучавания показател. Използвани са масови данни с максимална актуалност, отговарящи на изискванията за изчисляване на надеждни сводни характеристики. Изведени са основни приоритети и закономерности с полезност за теорията и за практиката.
  DOI:
 • Стефан Бройер, Патрик Сцилат
  Лидерство и дигитализация: съвременни подходи към днешните лидери на работното място
  JEL: M, O
  Резюме: Целта на тази статия е да хвърли светлина върху съвременното развитие на управлението в дигитална среда, както и свързаните с това предизвикателства и възможности. В статията ще бъде описано трансформационното лидерство като основа... Целта на тази статия е да хвърли светлина върху съвременното развитие на управлението в дигитална среда, както и свързаните с това предизвикателства и възможности. В статията ще бъде описано трансформационното лидерство като основа kа протичащите процеси на промяна. Ще се извърши теоретичен преглед на текущите тенденции на изцяло нов подход към дигиталното лидерство чрез преглед на текущото състояние на изследванията в тази област. Направените теоретични ключови констатации ще доведат до преглед на факторите водещи до успех и ще бъдат обсъдени необходимите характеристики на днешните дигитални лидери.
  DOI:
 • Стефан Симеонов, Теодор Тодоров, Даниел Николаев
  Развитие на честотния анализ на променливостта в модел за прогнозиране тренда на финансовите пазари и сравнителна емпирична оценка с техническия анализ
  Резюме: Настоящото изследване има за цел развитието на концепцията за предиктивна приложимост на Честотния анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), както и практическо тестване на модифицирания модел за прогнозиране на индекси на фондови... Настоящото изследване има за цел развитието на концепцията за предиктивна приложимост на Честотния анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), както и практическо тестване на модифицирания модел за прогнозиране на индекси на фондови борси с различни характеристики. За по-голяма обективност при оценяването на прогнозните резултати, модифицираният ЧАПТ е поставен в паралел с традиционните статистически модели и най-популярния метод в практиката на борсовите трейдъри – техническия анализ. В първата част на изследването развиваме методологията на концепцията за прогнозна приложимост на ЧАПТ в нейния модифициран вариант с подвижно изчисляване на честотните коефициенти (ЧАПТ-ПИ). Методологията на изследването включва последователно измерители на инвестиционния анализ, традиционни статистически модели за прогнозиране, количествени индикатори на техническия анализ и модифициран вариант на ЧАПТ с подвижно изчисляване. Заключенията от статистическия анализ показват ниска приложимост на линейното прогнозиране при определяне на промените в тренда, докато алтернативният подход или нелинейното прогнозиране дава значително по-добри резултати, но в условия на висока инвестиционна активност и голяма вариация. Изборът на инструменти от техническия анализ умишлено е поставен върху количествените измерители, известни като технически индикатори и не включва вълновата теория на Елиът. Установените резултати са с различна надеждност за приложените над десет технически индикатори. Изследването на прогнозната значимост на ЧАПТ с подвижно изчисляване върху борсови индекси за основните (дългосрочни) трендове достигна до резултати с надеждна сигнална стойност за края на големия ръст преди общия борсов срив от края на 2007 г. за SOFIX. Категорично еднозначни резултати за всички изследвани периоди в представянето на различните борсови индекси относно промяната на техните мажоритарни трендове след кризата от 2008 г. не бяха установени. По-съществена значимост на модифицирания честотен анализ, позволяваща разчитането на прогнозни сигнали, установяваме за краткосрочните трендове на борсовите индекси.
  DOI:
 • Свилена Михайлова
  Анализ и оценка на политиката към преките чуждестранни инвестиции в България в периода 1990-2018 г.
  JEL: F21, F62
  Резюме: Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се възприемат като важен фактор за икономическото развитие в България още в началото на прехода към пазарна икономика, което предопределя установяването на либерален режим спрямо чуждите... Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се възприемат като важен фактор за икономическото развитие в България още в началото на прехода към пазарна икономика, което предопределя установяването на либерален режим спрямо чуждите инвеститори. Същевременно обаче, натрупаният внушителен обем ПЧИ в периода на растеж преди глобалната криза се отличава с неблагоприятна отраслова и регионална структура и в комбинация с последвалия спад и ниски нива на ПЧИ в следкризисния период загатва за известни слабости в политиката в тази област. С оглед актуалността на проблема, в статията се прави опит за анализ и оценка на политиката спрямо ПЧИ в България. За тази цел първо са разгледани някои ключови особености на вноса на ПЧИ, на второ място са проследени промените в законодателството в тази област и накрая са изведени критични аргументи и препоръки.
  DOI:
 • Десислава Колева Стефанова
  Човешкият капитал и значението му за нашето съвремие
  JEL: J21, J24
  Резюме: Статията описва базови икономически теории, разгледани през призмата на човешкия капитал и развитието му през годините. Подчертана е значимата роля на човешкия фактор за нашето съвремие. Анализирано е нивото на образование на... Статията описва базови икономически теории, разгледани през призмата на човешкия капитал и развитието му през годините. Подчертана е значимата роля на човешкия фактор за нашето съвремие. Анализирано е нивото на образование на трудовия пазар, като са използвани данни от Евростат. Обосновани са изводи и препоръки за подобряване на качествените фактори на човешкия капитал. Набелязани са основните негативни тенденции, свързани с развитието на човешкия капитал в сферата на образователния, социалния и икономическия сектор. Очертани са мерки и препоръки за подобряване знанията и уменията на активната работна сила и положителната ѝ интеграция на трудовите пазари.
  DOI: