Година 2019, Брой 2

Дата на издаване

20.6.2019 г.

Съдържание

 • Мохамед Мустафа Али Албаз
  Стратегическата роля на планирането на човешките ресурси за постигане на устойчиво конкурентно предимство
  Резюме: Основната цел на изследването е да се постигне устойчиво конкурентно предимство, локално и глобално, в туристическия сектор на Египет чрез стратегическата роля на планирането на човешките... Основната цел на изследването е да се постигне устойчиво конкурентно предимство, локално и глобално, в туристическия сектор на Египет чрез стратегическата роля на планирането на човешките ресурси.
  DOI:
 • Зорница Петкова
  Прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол
  JEL: М49
  Резюме: През последните няколко години компетентностният подход придоби особена популярност при управлението на човешките ресурси във всички сектори на обществения живот. Този подход стои и в основата на съвременното висше образование,... През последните няколко години компетентностният подход придоби особена популярност при управлението на човешките ресурси във всички сектори на обществения живот. Този подход стои и в основата на съвременното висше образование, гарантиращо високо качество на обучението. За да могат да работят в условия на динамично променяща се среда, завършващите висше образование млади хора трябва да притежават широк кръг от компетенции. В разработката се обосновава необходимостта от прилагане на компетентностния подход при обучение на студентите по митнически контрол, позволяващ формирането на общи и специфични компетенции, съобразени с реалните потребностите на митническата администрация. Целта на настоящата разработка е, на основата на изследване на теоретичните аспекти на компетентностния подход да се обоснове необходимостта от неговото прилагане в обучението на студентите по митнически контрол, което ще позволи в тях да се формират общи и специфични компетенции, съобразени с реалните потребностите на митническата администрация. Задачите, които са поставени за реализирането на целта са: - характеризиране на компетентностния подход, като се изследват понятията „компетенции“ и „компетентности“; - чертаване възможностите за прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол; - разработване и прилагане на компетентностен модел за обучение на студентите по митнически контрол; - анализиране на резултатите от обучението по митнически контрол, базиращо се на компетентностния подход. В разработката се защитава тезата, че прилагането на компетентностния подход в процеса на обучение по митнически контрол, създава възможности за формиране на конкурентоспособни специалисти, отговарящи на изискванията на практиката.
  DOI:
 • Бранимира Колева
  Одиторски процедури и техники за проверка на материалните запаси
  JEL: М42
  Резюме: Настоящата разработка е насочена към подпомагане работата на независимите одитори, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери относно проверката на материалните запаси. Определянето на действителния размер на наличните... Настоящата разработка е насочена към подпомагане работата на независимите одитори, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери относно проверката на материалните запаси. Определянето на действителния размер на наличните количества материални запаси е обект с много висок одиторски риск. Проверката на материалните запаси е трудоемка процедура, поради което е необходимо да ѝ се отдели по-голямо внимание. В разработката са представени проблемните моменти, техники и процедури, които одиторът и останалите проверяващи органи могат да използват, за да получат в максимална степен надеждни доказателства за реалния размер и собствеността на материалните запаси.
  DOI:
 • Бистра Николова
  Етичността в сферата на висшето образование
  JEL: I21, I23
  Резюме: Възприемането на съвременните концепции и схващания, свързани с доброто управление и корпоративната социална отговорност, водят до нормативно уреждане на етичността в институциите от публичния сектор, в т.ч. и в сферата на висшето... Възприемането на съвременните концепции и схващания, свързани с доброто управление и корпоративната социална отговорност, водят до нормативно уреждане на етичността в институциите от публичния сектор, в т.ч. и в сферата на висшето образование. В резултат на това, в образователните институции са разработени етични норми за поведение. Поради нарастващите през последните години изисквания за повишаване качеството на предо-ставяните образователни услуги и на резултатите от научните изследвания, етичните въпроси в сферата на висшето образование придобиват особена актуалност, а почтеността (интегритетът) все по-често се осъзнава като предпоставка за постигането на съвременните цели на образователните институции. Това дава основание за изследване на посочената проблематика – в теоретичен и практически аспект, както в страната, така и в чужбина, с оглед установяването на конкретни възможности за развитие и усъвършенстване на етичните норми в сферата на висшето образование.
  DOI:
 • Димитър Ив. Трендафилов
  Клъстери и комуникация: маркетингови аспекти на земеделската практика в България
  Резюме: Този материал обръща внимание на състоянието на земеделското стопанство в България и перспективите за неговото успешно управление и промотиране в контекста на глобалната конкуренция и позитивите от клъстерните икономически... Този материал обръща внимание на състоянието на земеделското стопанство в България и перспективите за неговото успешно управление и промотиране в контекста на глобалната конкуренция и позитивите от клъстерните икономически организации. На първо място той разглежда по-отблизо проблемите, които среща секторът след промените от 1989 г. и настоящите предизвикателства пред него във връзка с повишаване на конкурентоспособността му, добавената стойност и комуникацията, както и по отношение на особеностите на вътрешната бизнес среда и членството на страната в ЕС. Изведени са някои ключови фактори около формирането на кръстерите, с цел да се отговори на въпроса защо подобен вид сътрудничество е полезно и дори необходимо за растежа на местната икономика и оптимизирането на разходите. Втората част излага и коментира няколко примера от практиката на местното клъстериране, социалната отговорност и т.нар. „маркетинг с кауза“, ползите от активната комуникация и развитието на културния и винен туризъм, които набират популярност, особено сред младите потребители.
  DOI:
 • Елена Ралинска
  Бизнес модел на платформите за директно кредитиране
  Резюме: В настоящото проучване разглеждаме пазарните платформи за директно кредитиране между участниците (peer-to-peer) като алтернатива на традиционния банков заем и в този контекст се стремим да идентифицираме основните им същностни... В настоящото проучване разглеждаме пазарните платформи за директно кредитиране между участниците (peer-to-peer) като алтернатива на традиционния банков заем и в този контекст се стремим да идентифицираме основните им същностни характеристики, прилики със и отлики от традиционните канали, предимства и недостатъци, проблеми и възможности, както и бъдещи тенденции в неговото развитие. Според нас peer-to-peer платформите предоставят валидна алтернатива на финансиране, но не вместо, а допълваща традиционния банков модел.
  DOI: