Етичността в сферата на висшето образование

Автори

Ключови думи
етични норми; почтеност (интегритет); дискриминация; образование; висши училища

Резюме
Възприемането на съвременните концепции и схващания, свързани с доброто управление и корпоративната социална отговорност, водят до нормативно уреждане на етичността в институциите от публичния сектор, в т.ч. и в сферата на висшето образование. В резултат на това, в образователните институции са разработени етични норми за поведение. Поради нарастващите през последните години изисквания за повишаване качеството на предо-ставяните образователни услуги и на резултатите от научните изследвания, етичните въпроси в сферата на висшето образование придобиват особена актуалност, а почтеността (интегритетът) все по-често се осъзнава като предпоставка за постигането на съвременните цели на образователните институции. Това дава основание за изследване на посочената проблематика – в теоретичен и практически аспект, както в страната, така и в чужбина, с оглед установяването на конкретни възможности за развитие и усъвършенстване на етичните норми в сферата на висшето образование.

JEL Класификатор: I21, I23
Страници: 40
DOI: 

Още статии от този брой

  • Бизнес модел на платформите за директно кредитиране

    В настоящото проучване разглеждаме пазарните платформи за директно кредитиране между участниците (peer-to-peer) като алтернатива на традиционния банков заем и в този контекст се стремим да идентифицираме основните им същностни характеристики, прилики със и отлики от традиционните канали, предимства и недостатъци, проблеми и възможности, както и ...

  • Стратегическата роля на планирането на човешките ресурси за постигане на устойчиво конкурентно предимство

    Основната цел на изследването е да се постигне устойчиво конкурентно предимство, локално и глобално, в туристическия сектор на Египет чрез стратегическата роля на планирането на човешките ресурси....

  • Одиторски процедури и техники за проверка на материалните запаси

    Настоящата разработка е насочена към подпомагане работата на независимите одитори, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери относно проверката на материалните запаси. Определянето на действителния размер на наличните количества материални запаси е обект с много висок одиторски риск. Проверката на материалните запаси е трудоемка ...