Прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол

Автори

Ключови думи
компетенции, компетентностен подход, компетентностен модел, обучение

Резюме
През последните няколко години компетентностният подход придоби особена популярност при управлението на човешките ресурси във всички сектори на обществения живот. Този подход стои и в основата на съвременното висше образование, гарантиращо високо качество на обучението. За да могат да работят в условия на динамично променяща се среда, завършващите висше образование млади хора трябва да притежават широк кръг от компетенции. В разработката се обосновава необходимостта от прилагане на компетентностния подход при обучение на студентите по митнически контрол, позволяващ формирането на общи и специфични компетенции, съобразени с реалните потребностите на митническата администрация.

Целта на настоящата разработка е, на основата на изследване на теоретичните аспекти на компетентностния подход да се обоснове необходимостта от неговото прилагане в обучението на студентите по митнически контрол, което ще позволи в тях да се формират общи и специфични компетенции, съобразени с реалните потребностите на митническата администрация. Задачите, които са поставени за реализирането на целта са:

- характеризиране на компетентностния подход, като се изследват понятията „компетенции“ и „компетентности“;

- чертаване възможностите за прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол;

- разработване и прилагане на компетентностен модел за обучение на студентите по митнически контрол;

- анализиране на резултатите от обучението по митнически контрол, базиращо се на компетентностния подход.

В разработката се защитава тезата, че прилагането на компетентностния подход в процеса на обучение по митнически контрол, създава възможности за формиране на конкурентоспособни специалисти, отговарящи на изискванията на практиката.

JEL Класификатор: М49
Страници: 34
DOI: 

Още статии от този брой

  • Бизнес модел на платформите за директно кредитиране

    В настоящото проучване разглеждаме пазарните платформи за директно кредитиране между участниците (peer-to-peer) като алтернатива на традиционния банков заем и в този контекст се стремим да идентифицираме основните им същностни характеристики, прилики със и отлики от традиционните канали, предимства и недостатъци, проблеми и възможности, както и ...

  • Клъстери и комуникация: маркетингови аспекти на земеделската практика в България

    Този материал обръща внимание на състоянието на земеделското стопанство в България и перспективите за неговото успешно управление и промотиране в контекста на глобалната конкуренция и позитивите от клъстерните икономически организации. На първо място той разглежда по-отблизо проблемите, които среща секторът след промените от 1989 г. и настоящите ...

  • Стратегическата роля на планирането на човешките ресурси за постигане на устойчиво конкурентно предимство

    Основната цел на изследването е да се постигне устойчиво конкурентно предимство, локално и глобално, в туристическия сектор на Египет чрез стратегическата роля на планирането на човешките ресурси....