Година 2009, Брой 3

Дата на издаване

4.9.2009 г.

Съдържание

 • Нинел Нешева Кьосева
  Екологичният мениджмънт и резултатите от екологичната регулация в България
  Резюме: Този материал разглежда нуждата от добра и надеждна информация както за мениджърите, така и за обществото преди да се предприемат някаквни, мерки свързани с екологичния... Този материал разглежда нуждата от добра и надеждна информация както за мениджърите, така и за обществото преди да се предприемат някаквни, мерки свързани с екологичния мениджмънт.
  DOI:
 • Станислава Панчева
  Отчетно-информационни проблеми при използването на нетекущите активи в предприятията с нестопанска цел
  JEL: M41
  Резюме: Определящ фактор за успешното функциониране и развитие на предприятията с нестопанска цел е тяхното имущество. То показва възможностите на управленския орган да организира дейност и да постига конкретни нестопански цели и служи като... Определящ фактор за успешното функциониране и развитие на предприятията с нестопанска цел е тяхното имущество. То показва възможностите на управленския орган да организира дейност и да постига конкретни нестопански цели и служи като база при оценяване на ефективността на тези структури, на тяхната независимост и автономност.
  DOI:
 • Уилям Барнет Ii, Уолтър Блок
  Скалата на ценностите нарушава сингуларизма
  JEL: A14, B4, B25
  Резюме: Доктрината на сингуларизма твърди, че изборът е неизбежно и задължително между две и само две неща: това, което е избрано и следващата най-добра алтернатива, която се заделя. Въпреки това, заложено в концепцията на скалата на... Доктрината на сингуларизма твърди, че изборът е неизбежно и задължително между две и само две неща: това, което е избрано и следващата най-добра алтернатива, която се заделя. Въпреки това, заложено в концепцията на скалата на ценностите е твърдението, че изборът може да се осъществи в сред много, много алтернативи.
  DOI:
 • Емил Михайлов
  Законът за стойността и глобалната финансова криза
  Резюме: Съвременният свят е завъртян във вихъра на невиждана досега икономическа криза. Никой не е в състояние да предвиди нито обхвата на Катарзиса, нито неговата дълбочина. Да не говорим за продължителността му. Повечето публикации,... Съвременният свят е завъртян във вихъра на невиждана досега икономическа криза. Никой не е в състояние да предвиди нито обхвата на Катарзиса, нито неговата дълбочина. Да не говорим за продължителността му. Повечето публикации, посветени на глобалната финансова криза, засягат само външните симптоми на Катарзиса без да се търсят дълбоките причини и движещите му сили. При това положение рискът от повторение на кризата в обозримото бъдеще е не само вероятен, но и почти сигурен. Настоящата публикация си поставя за цел да насочи вниманието на водещите икономисти, политици и администратори към забравените закони и закономерности на пазарната икономика, стоящи в основата и направляващи движещите сили на глобалната финансова криза.
  DOI:
 • Андрей Захариев, Галина Захариева, Здравко Любенов, Людмил Кръстев, Александър Ганчев
  Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска
  Резюме: Настоящата статия представя резултати от проект “Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието” финансиран от Фонд „Научни изследвания” към СА „Д.А.Ценов” през 2008 год. Фокусът на... Настоящата статия представя резултати от проект “Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието” финансиран от Фонд „Научни изследвания” към СА „Д.А.Ценов” през 2008 год. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на проблемите при управлението на риска при фирмените инвестиции в човешкия капитал. Подбраната тема отговаря на утвърдените насоки за научни изследвания на академично ниво и стремежа към интердисциплинарност при тях. Отличителните страни на изследването могат да се систематизират по следния начин: • Осъществяване на комплексно проучване на проблем, с висока степен на актуалност и значимост за българските фирми. • Чрез събрания емпиричен материал се очертава практиката и профила на управленските решения за фирмени инвестиции в човешкия капитал. Изследването води до сегментиране, групиране и съпоставяне на практиките на управленски решения за хеджуиране срещу риска при фирмени инвестиции в човешкия капитал.
  DOI:
 • Марияна Божинова, Петранка Мидова, Симеонка Петрова, Венцислав Перков, Марияна Николова Кътева
  Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България
  JEL: M21
  Резюме: Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар.... Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а някои от тях дори замислят експанзия и зад граница. В условията на пазар със силна конкуренция оцеляването и развитието на търговските вериги е свързано с идентифицирането и използването на източниците на конкурентни предимства, а също така и с перманентната оценка и анализ на тяхната конкурентоспособност – предмет на изследване в настоящата разработка. На тази база се правят изводи и се формулират препоръки за повишаване конкурентоспособността на търговските вериги.
  DOI:
 • Тодор Тодоров, Маргарита Шопова
  Статистическите методи за контрол на качеството: състояние, проблеми, перспективи
  JEL: C1, L15
  Резюме: Един от подходите, който гарантира реално повишаване равнището на качеството на произвежданата продукция, е въвеждането на статистическите методи за контрол върху технологичните процеси и качеството. Във високоразвитите страни... Един от подходите, който гарантира реално повишаване равнището на качеството на произвежданата продукция, е въвеждането на статистическите методи за контрол върху технологичните процеси и качеството. Във високоразвитите страни масово се използват статистическите методи за контрол върху качеството на произвежданата продукция. В българската икономика те почти не се прилагат, в резултат на което европейското качество все още е само добро намерение. Извършеното проучване сред 300 фирми от машиностроителния бранш в България показа, че статистическите методи не се познават от работещите в отрасъла и не се прилагат масово в практиката, въпреки техните очевидни предимства. Ето защо е необходимо Министерството на икономиката и енергетиката да предприеме практически стъпки по въвеждането на статистическите методи за контрол на качеството в машиностроителните предприятия, разработвайки за целта Стратегия, която да дефинира приоритетите на правителството, мерките и финансовия ресурс за подготовката на специалисти и въвеждането на съвременни системи за управление на качеството.
  DOI:
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІIІ. Пазарните данни
  Резюме: Каталактика, теорията на пазарната икономика, не е само система от теореми валидни само при идеални условия и неосъществими и приложими към реалността само с основните ограничения и модификации . Всички теореми на каталактиката без... Каталактика, теорията на пазарната икономика, не е само система от теореми валидни само при идеални условия и неосъществими и приложими към реалността само с основните ограничения и модификации . Всички теореми на каталактиката без никакви изключения са валидни за всички явления на пазарната икономика, при положение, че присъстват конкретните условия, които те предполагат.
  DOI: