Екологичният мениджмънт и резултатите от екологичната регулация в България

Автори

Ключови думи
екологичен мениджмънт, екологична регулация в България, документи за управление на околната среда, полезност, ефект

Резюме
Този материал разглежда нуждата от добра и надеждна информация както за мениджърите, така и за обществото преди да се предприемат някаквни, мерки свързани с екологичния мениджмънт.

JEL Класификатор: M41, M42, Q56
Страници: 34
DOI: 

Още статии от този брой

  • Отчетно-информационни проблеми при използването на нетекущите активи в предприятията с нестопанска цел

    Определящ фактор за успешното функциониране и развитие на предприятията с нестопанска цел е тяхното имущество. То показва възможностите на управленския орган да организира дейност и да постига конкретни нестопански цели и служи като база при оценяване на ефективността на тези структури, на тяхната независимост и автономност....

  • Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска

    Настоящата статия представя резултати от проект “Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието” финансиран от Фонд „Научни изследвания” към СА „Д.А.Ценов” през 2008 год. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на проблемите при управлението на риска при фирмените инвестиции в ...

  • Скалата на ценностите нарушава сингуларизма

    Доктрината на сингуларизма твърди, че изборът е неизбежно и задължително между две и само две неща: това, което е избрано и следващата най-добра алтернатива, която се заделя. Въпреки това, заложено в концепцията на скалата на ценностите е твърдението, че изборът може да се осъществи в сред много, много алтернативи....