Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска

Автори

Ключови думи
човешки капитал, измерване на риска, пенсионни схеми, инвестиции

Резюме
Настоящата статия представя резултати от проект “Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието” финансиран от Фонд „Научни изследвания” към СА „Д.А.Ценов” през 2008 год. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на проблемите при управлението на риска при фирмените инвестиции в човешкия капитал.

Подбраната тема отговаря на утвърдените насоки за научни изследвания на академично ниво и стремежа към интердисциплинарност при тях. Отличителните страни на изследването могат да се систематизират по следния начин:

• Осъществяване на комплексно проучване на проблем, с висока степен на актуалност и значимост за българските фирми.

• Чрез събрания емпиричен материал се очертава практиката и профила на управленските решения за фирмени инвестиции в човешкия капитал.

Изследването води до сегментиране, групиране и съпоставяне на практиките на управленски решения за хеджуиране срещу риска при фирмени инвестиции в човешкия капитал.

JEL Класификатор: G23, G31, J32
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Екологичният мениджмънт и резултатите от екологичната регулация в България

    Този материал разглежда нуждата от добра и надеждна информация както за мениджърите, така и за обществото преди да се предприемат някаквни, мерки свързани с екологичния мениджмънт....

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІIІ. Пазарните данни

    Каталактика, теорията на пазарната икономика, не е само система от теореми валидни само при идеални условия и неосъществими и приложими към реалността само с основните ограничения и модификации . Всички теореми на каталактиката без никакви изключения са валидни за всички явления на пазарната икономика, при положение, че присъстват конкретните ...

  • Скалата на ценностите нарушава сингуларизма

    Доктрината на сингуларизма твърди, че изборът е неизбежно и задължително между две и само две неща: това, което е избрано и следващата най-добра алтернатива, която се заделя. Въпреки това, заложено в концепцията на скалата на ценностите е твърдението, че изборът може да се осъществи в сред много, много алтернативи....