Година 2011, Брой 2

Дата на издаване

6.6.2011 г.

Съдържание

 • Надежда Цветкова
  Съвременни аспекти в развитието на независимия финансов одит в Република България
  JEL: G28
  Резюме: След приемането на България за член на европейската общност сме свидетели на непрекъснати промени на законодателството в областта на контрола, одита, счетоводството и други научни направления. Съвременните промени в областта на... След приемането на България за член на европейската общност сме свидетели на непрекъснати промени на законодателството в областта на контрола, одита, счетоводството и други научни направления. Съвременните промени в областта на контрола и в частност на одита променят изцяло визията и целите на контролните органи. Те вече не упражняват всеобхватен и непрекъснат контрол, каквито бяха финансовите ревизори, а одит който дава съвети, консултира при необходимост и своевременно подпомага дейността на одитирания обект. Въз основа на независимия одит се получава обективна и качествена информация относно състоянието на обекта, възможностите за нарушения и ефективния вътрешен контрол. Следва да се отбележи, че в България все повече е необходимо да се популяризира обществената значимост на одиторската професия и голяма част от ръководителите и собствениците на обектите да осъзнаят неотложната потребност от подобни одити, даващи мнение и препоръки за управлението, дейността и бизнеса на предприятията и дружествата им.
  DOI:
 • Михал Стоянов
  Възможности на електронната търговия в условията на икономическа криза
  JEL: L81, D44
  Резюме: В условията на глобална икономическа криза предизвикателството на електронната търговия създава изключителен потенциал за извличане на ползи за икономическите агенти чрез осъществяване на онлайн покупко-продажби. Електронната... В условията на глобална икономическа криза предизвикателството на електронната търговия създава изключителен потенциал за извличане на ползи за икономическите агенти чрез осъществяване на онлайн покупко-продажби. Електронната търговия със своите предимства и недостатъци, създава алтернативен модел на пазаруване за всички заинтересовани икономически субекти на информационното общество във всяка фаза на икономическия цикъл. Практическата насоченост на изследването се изразява в съпоставяне на прилаганата от двете водещи в световен мащаб компании търговски технологии, постигнатите основни ефекти от дейността им и извеждане на препоръки за подобряване на конкурентните им позиции на виртуалния пазар.
  DOI:
 • Ирена Емилова
  Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението
  JEL: M12
  Резюме: Материалът разглежда проявата на алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението. Изяснена е противоположната същност на двете понятия и факторите, които до известна степен обясняват проявите им. Посочени са... Материалът разглежда проявата на алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението. Изяснена е противоположната същност на двете понятия и факторите, които до известна степен обясняват проявите им. Посочени са някои практически съвети за тяхното разпознаване на основата на експресната диагностика.
  DOI:
 • Ваня Ганева
  Домашното насилие върху жени като обект на социална работа
  Резюме: Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността на насилието... Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността на насилието и джендър аспектите на домашното насилие. На базата на джендър подхода се търси обяснение за това как социалните отношения между мъжете и жените в обществото, закрепени посредством патриархалния ред, допринасят за проявите и търпимостта към домашното насилие върху жени. Във втората част на статията се изяснява спецификата на социалната работа срещу домашното насилие върху жени. В теоретичен аспект този вид социална работа стъпва върху феминисткото и антипотисническото направление, които са се развили значително след 80-те години на 20 век. Практическата реализация на социалната работа срещу домашното насилие налага използването на кризисна интервенция, добро познаване от страна на социалния работник на преживяванията и реакциите на жените, жертви на домашно насилие; на услугите, които те могат да ползват, както и на програмите за мъже, извършители на домашно насилие.
  DOI:
 • Елица Лазарова
  Технологичният одит като инструмент за формулиране на иновационни стратегии
  JEL: O33
  Резюме: В настоящата статия вниманието е концентрирано върху някои от важните планови аспекти, съпътстващи формулирането на иновационната стратегия на бизнеса. Акцентира се на процедурните моменти при извършването на технологичния одит във... В настоящата статия вниманието е концентрирано върху някои от важните планови аспекти, съпътстващи формулирането на иновационната стратегия на бизнеса. Акцентира се на процедурните моменти при извършването на технологичния одит във фирмите от козметично-парфюмерийното производство. Изведени са възможните параметри за реализирането на техния иновационен потенциал.
  DOI:
 • Елица Петрова
  „Сътворено от нас” – пример за реализация на младежка проектна инициатива
  Резюме: Научноизследователските търсения в статията са ориентирани към изследване проблемите и потребностите на съвременните деца и млади хора, както и на деца и младежи в риск и на тази основа предлагане на научно-обоснована и действително... Научноизследователските търсения в статията са ориентирани към изследване проблемите и потребностите на съвременните деца и млади хора, както и на деца и младежи в риск и на тази основа предлагане на научно-обоснована и действително работеща методика и практическата реализация на проектна инициатива за работа с деца и младежи. Предметът на изследването са потребностите и интересите на младите хора и начина за тяхното удовлетворяване, а обект на изследването са младите хора от община Велико Търново.
  DOI: