Домашното насилие върху жени като обект на социална работа

Автори

Ключови думи
домашно насилие, феминистки теории, анти-репресивна социална работа

Резюме
Обект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността на насилието и джендър аспектите на домашното насилие. На базата на джендър подхода се търси обяснение за това как социалните отношения между мъжете и жените в обществото, закрепени посредством патриархалния ред, допринасят за проявите и търпимостта към домашното насилие върху жени.

Във втората част на статията се изяснява спецификата на социалната работа срещу домашното насилие върху жени. В теоретичен аспект този вид социална работа стъпва върху феминисткото и антипотисническото направление, които са се развили значително след 80-те години на 20 век. Практическата реализация на социалната работа срещу домашното насилие налага използването на кризисна интервенция, добро познаване от страна на социалния работник на преживяванията и реакциите на жените, жертви на домашно насилие; на услугите, които те могат да ползват, както и на програмите за мъже, извършители на домашно насилие.

JEL Класификатор:
Страници: 22
DOI: 

Още статии от този брой

  • Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението

    Материалът разглежда проявата на алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението. Изяснена е противоположната същност на двете понятия и факторите, които до известна степен обясняват проявите им. Посочени са някои практически съвети за тяхното разпознаване на основата на експресната диагностика....

  • Технологичният одит като инструмент за формулиране на иновационни стратегии

    В настоящата статия вниманието е концентрирано върху някои от важните планови аспекти, съпътстващи формулирането на иновационната стратегия на бизнеса. Акцентира се на процедурните моменти при извършването на технологичния одит във фирмите от козметично-парфюмерийното производство. Изведени са възможните параметри за реализирането на техния ...

  • „Сътворено от нас” – пример за реализация на младежка проектна инициатива

    Научноизследователските търсения в статията са ориентирани към изследване проблемите и потребностите на съвременните деца и млади хора, както и на деца и младежи в риск и на тази основа предлагане на научно-обоснована и действително работеща методика и практическата реализация на проектна инициатива за работа с деца и младежи. Предметът на ...