Година 2023, Брой 2

Дата на издаване

22.6.2023 г.

Съдържание

 • Николай Стоенчев
  Влияние на трудовата заетост върху равнището на раждаемост в България
  JEL: J11, J21
  Резюме: В настоящата статия са представени резултатите от изследване на факторната обусловеност на раждаемостта в България по области от равнището на трудова заетост и безработица. Обобщен е международен опит в такъв вид изследвания.... В настоящата статия са представени резултатите от изследване на факторната обусловеност на раждаемостта в България по области от равнището на трудова заетост и безработица. Обобщен е международен опит в такъв вид изследвания. Резултатите за България показват наличието на положителна корелационна зависимост между трудовата заетост и равнището на раждаемост, която е умерено силна и по-добре изявена за мъжете. Равнището на безработица влияе отрицателно върху равнището на раждаемост. Силата на връзка е умерена и е по-добре изразена при мъжете. Изхождайки от предишни изследвания, доказали съществени различия във влиянието на селскостопанския и неселскостопанския труд върху равнището на раждаемост, сме изчислили коефициент на специализация на територията по отношение на отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“. Коефициентът на корелация между коефициента на специализация на територията и равнището на раждаемост по области е умерено висок и положителен, което доказва наличието на съществена връзка. Резултатите потвърждават тезата за положителна връзка на трудовата заетост с раждаемостта.
  DOI:
 • Бранимира Колева
  Одиторски процедури за потвърждения на вземания и продажби
  JEL: М42
  Резюме: Приходите са жизнената сила на всяка организация. Без приходи и без входящи парични потоци /събиране на вземанията предприятието може да престане да съществува. Продажбите са неразривно свързани с вземанията, следователно... Приходите са жизнената сила на всяка организация. Без приходи и без входящи парични потоци /събиране на вземанията предприятието може да престане да съществува. Продажбите са неразривно свързани с вземанията, следователно доказателствата подкрепящи вземанията поддържат и продажбите. Вземанията често са най-големият актив, който една компания притежава. Ако дадено дружество подлежи на годишен финансов одит, то одиторите ще проверят неговите вземания и приходи в такава степен, за да получат разумна степен на сигурност, че те са точно и вярно представени във финансовия отчет. Някои компании манипулират печалбите си, като увеличават своите вземания и приходи в края на периода. Когато търговските вземания нарастват, приходите също се увеличават. Ето защо едно дружество може да увеличи нетните си приходи чрез осчетоводяване на несъществуващи вземания. В настоящата разработка е представен отговор на въпросите: • Трябва ли да се потвърждават вземанията и по какъв начин, за да се получат надеждни одиторски доказателства относно вярното им и честно представяне във финансовия отчет? • Защо одиторите следва да прилагат професионален скептицизъм по отношение на това, че приходите са подценени или надценени в зависимост от целите на ръководството на одитираното дружество?
  DOI:
 • Мариела Димитрова, Витан Тодоров
  Анализ и тенденции в данъчно-ревизионната практика в България за периода 2017 – 2021 година
  JEL: H20
  Резюме: Ревизионните процедури са израз на дейността по данъчно-осигурителен контрол, осъществяван от приходната администрация. Ревизиите и проверките са двата метода, чрез които оперира данъчната администрация и представляват механизми за... Ревизионните процедури са израз на дейността по данъчно-осигурителен контрол, осъществяван от приходната администрация. Ревизиите и проверките са двата метода, чрез които оперира данъчната администрация и представляват механизми за реализиране на контролни правомощия на Националната агенция по приходите. В настоящата статия авторите представят анализ на данни за ревизионните процедури на Националната агенция по приходите за периода 2017 – 2021 г., през призмата на които може да се представи дейността на НАП по реализиран данъчно-осигурителен контрол и упражняване на правото на обжалване от страна на данъчните субекти.
  DOI:
 • Александър Апостолов
  Теоретични основи, функциониране и роля на финансовото посредничество като фактор за икономически растеж
  JEL: G20, N2, O4
  Резюме: Студията разглежда теоретичната връзка между финансовото посредничество и икономическия растеж, като акцентира върху нарастващата роля на небанковото финансово посредничество (НБФП). За целта, критично са преосмислени основните... Студията разглежда теоретичната връзка между финансовото посредничество и икономическия растеж, като акцентира върху нарастващата роля на небанковото финансово посредничество (НБФП). За целта, критично са преосмислени основните теоретични направления, тематично най-значимите постановки и емпирични анализи на взаимодействието между развитието на финансовото посредничество и икономическия растеж, на структурирането на съвременната финансовата система и рисковете пред нея. Усилията са насочени към изследване посоката на имплицитното влияние на сектора върху икономическия растеж, както и дали то може да бъде обърнато или двупосочно. Дали комбинацията от финансови пазари и инвестиционни посредници, действащи в дадена икономика, влияят върху икономическия растеж и по какъв начин? Направен е опит за разширяване на дихотомните теоретични схващания за финансовата структура – като основно базирана на банките, а теоретичната схема, разширена, чрез добавяне на възгледа за съвременното структуриране, влияние и процеси в небанковата финансовата екосистема.
  DOI:
 • Момчил Маринов
  Развитие на застраховането „Индустриален пожар“ в ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД
  JEL: G22
  Резюме: Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Индустриален пожар“, предлагана от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД. В статията е проследена динамиката на реализирания от... Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Индустриален пожар“, предлагана от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД. В статията е проследена динамиката на реализирания от застрахователното дружество премиен приход и извършените от него застрахователни плащания за периода 2017-2021 г. Изчислена е квотата на щетите, с помощта на която е установено състоянието на застраховката „Индустриален пожар“, предлагана от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД. Въз основа на направеното изследване се достигна до извода, че ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД има добри възможности за развитие на застраховането „Индустриален пожар“.
  DOI: