Анализ и тенденции в данъчно-ревизионната практика в България за периода 2017 – 2021 година

Автори

Ключови думи
данъчна практика, ревизионни производства, ревизионни актове, ревизонни процедури

Резюме
Ревизионните процедури са израз на дейността по данъчно-осигурителен контрол, осъществяван от приходната администрация. Ревизиите и проверките са двата метода, чрез които оперира данъчната администрация и представляват механизми за реализиране на контролни правомощия на Националната агенция по приходите. В настоящата статия авторите представят анализ на данни за ревизионните процедури на Националната агенция по приходите за периода 2017 – 2021 г., през призмата на които може да се представи дейността на НАП по реализиран данъчно-осигурителен контрол и упражняване на правото на обжалване от страна на данъчните субекти.

JEL Класификатор: H20
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Влияние на трудовата заетост върху равнището на раждаемост в България

    В настоящата статия са представени резултатите от изследване на факторната обусловеност на раждаемостта в България по области от равнището на трудова заетост и безработица. Обобщен е международен опит в такъв вид изследвания. Резултатите за България показват наличието на положителна корелационна зависимост между трудовата заетост и равнището на ...

  • Одиторски процедури за потвърждения на вземания и продажби

    Приходите са жизнената сила на всяка организация. Без приходи и без входящи парични потоци /събиране на вземанията предприятието може да престане да съществува. Продажбите са неразривно свързани с вземанията, следователно доказателствата подкрепящи вземанията поддържат и продажбите. Вземанията често са най-големият актив, който една компания ...

  • Развитие на застраховането „Индустриален пожар“ в ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД

    Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Индустриален пожар“, предлагана от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД. В статията е проследена динамиката на реализирания от застрахователното дружество премиен приход и извършените от него застрахователни плащания за периода 2017-2021 г. Изчислена е ...