Развитие на застраховането „Индустриален пожар“ в ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД

Автори

Ключови думи
застраховане, премиен приход, застрахователно обезщетение

Резюме
Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Индустриален пожар“, предлагана от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД.

В статията е проследена динамиката на реализирания от застрахователното дружество премиен приход и извършените от него застрахователни плащания за периода 2017-2021 г. Изчислена е квотата на щетите, с помощта на която е установено състоянието на застраховката „Индустриален пожар“, предлагана от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД.

Въз основа на направеното изследване се достигна до извода, че ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД има добри възможности за развитие на застраховането „Индустриален пожар“.

JEL Класификатор: G22
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Анализ и тенденции в данъчно-ревизионната практика в България за периода 2017 – 2021 година

    Ревизионните процедури са израз на дейността по данъчно-осигурителен контрол, осъществяван от приходната администрация. Ревизиите и проверките са двата метода, чрез които оперира данъчната администрация и представляват механизми за реализиране на контролни правомощия на Националната агенция по приходите. В настоящата статия авторите представят ...

  • Теоретични основи, функциониране и роля на финансовото посредничество като фактор за икономически растеж

    Студията разглежда теоретичната връзка между финансовото посредничество и икономическия растеж, като акцентира върху нарастващата роля на небанковото финансово посредничество (НБФП). За целта, критично са преосмислени основните теоретични направления, тематично най-значимите постановки и емпирични анализи на взаимодействието между развитието на ...

  • Одиторски процедури за потвърждения на вземания и продажби

    Приходите са жизнената сила на всяка организация. Без приходи и без входящи парични потоци /събиране на вземанията предприятието може да престане да съществува. Продажбите са неразривно свързани с вземанията, следователно доказателствата подкрепящи вземанията поддържат и продажбите. Вземанията често са най-големият актив, който една компания ...