Теоретични основи, функциониране и роля на финансовото посредничество като фактор за икономически растеж

Автори

Ключови думи
финансово посредничество, финансови пазари и институции, икономически растеж

Резюме
Студията разглежда теоретичната връзка между финансовото посредничество и икономическия растеж, като акцентира върху нарастващата роля на небанковото финансово посредничество (НБФП). За целта, критично са преосмислени основните теоретични направления, тематично най-значимите постановки и емпирични анализи на взаимодействието между развитието на финансовото посредничество и икономическия растеж, на структурирането на съвременната финансовата система и рисковете пред нея. Усилията са насочени към изследване посоката на имплицитното влияние на сектора върху икономическия растеж, както и дали то може да бъде обърнато или двупосочно. Дали комбинацията от финансови пазари и инвестиционни посредници, действащи в дадена икономика, влияят върху икономическия растеж и по какъв начин? Направен е опит за разширяване на дихотомните теоретични схващания за финансовата структура – като основно базирана на банките, а теоретичната схема, разширена, чрез добавяне на възгледа за съвременното структуриране, влияние и процеси в небанковата финансовата екосистема.

JEL Класификатор: G20, N2, O4
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Одиторски процедури за потвърждения на вземания и продажби

    Приходите са жизнената сила на всяка организация. Без приходи и без входящи парични потоци /събиране на вземанията предприятието може да престане да съществува. Продажбите са неразривно свързани с вземанията, следователно доказателствата подкрепящи вземанията поддържат и продажбите. Вземанията често са най-големият актив, който една компания ...

  • Анализ и тенденции в данъчно-ревизионната практика в България за периода 2017 – 2021 година

    Ревизионните процедури са израз на дейността по данъчно-осигурителен контрол, осъществяван от приходната администрация. Ревизиите и проверките са двата метода, чрез които оперира данъчната администрация и представляват механизми за реализиране на контролни правомощия на Националната агенция по приходите. В настоящата статия авторите представят ...

  • Влияние на трудовата заетост върху равнището на раждаемост в България

    В настоящата статия са представени резултатите от изследване на факторната обусловеност на раждаемостта в България по области от равнището на трудова заетост и безработица. Обобщен е международен опит в такъв вид изследвания. Резултатите за България показват наличието на положителна корелационна зависимост между трудовата заетост и равнището на ...