Анализ и тенденции в данъчно-ревизионната практика в България за периода 2017 – 2021 година

Автори

Ключови думи
данъчна практика, ревизионни производства, ревизионни актове, ревизонни процедури

Резюме
Ревизионните процедури са израз на дейността по данъчно-осигурителен контрол, осъществяван от приходната администрация. Ревизиите и проверките са двата метода, чрез които оперира данъчната администрация и представляват механизми за реализиране на контролни правомощия на Националната агенция по приходите. В настоящата статия авторите представят анализ на данни за ревизионните процедури на Националната агенция по приходите за периода 2017 – 2021 г., през призмата на които може да се представи дейността на НАП по реализиран данъчно-осигурителен контрол и упражняване на правото на обжалване от страна на данъчните субекти.

JEL Класификатор: H20
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Влияние на трудовата заетост върху равнището на раждаемост в България

    В настоящата статия са представени резултатите от изследване на факторната обусловеност на раждаемостта в България по области от равнището на трудова заетост и безработица. Обобщен е международен опит в такъв вид изследвания. Резултатите за България показват наличието на положителна корелационна зависимост между трудовата заетост и равнището на ...

  • Одиторски процедури за потвърждения на вземания и продажби

    Приходите са жизнената сила на всяка организация. Без приходи и без входящи парични потоци /събиране на вземанията предприятието може да престане да съществува. Продажбите са неразривно свързани с вземанията, следователно доказателствата подкрепящи вземанията поддържат и продажбите. Вземанията често са най-големият актив, който една компания ...

  • Теоретични основи, функциониране и роля на финансовото посредничество като фактор за икономически растеж

    Студията разглежда теоретичната връзка между финансовото посредничество и икономическия растеж, като акцентира върху нарастващата роля на небанковото финансово посредничество (НБФП). За целта, критично са преосмислени основните теоретични направления, тематично най-значимите постановки и емпирични анализи на взаимодействието между развитието на ...