Влияние на трудовата заетост върху равнището на раждаемост в България

Автори

Ключови думи
трудова заетост, безработица, специализация на територията, раждаемост, коефициент на корелация

Резюме
В настоящата статия са представени резултатите от изследване на факторната обусловеност на раждаемостта в България по области от равнището на трудова заетост и безработица. Обобщен е международен опит в такъв вид изследвания. Резултатите за България показват наличието на положителна корелационна зависимост между трудовата заетост и равнището на раждаемост, която е умерено силна и по-добре изявена за мъжете. Равнището на безработица влияе отрицателно върху равнището на раждаемост. Силата на връзка е умерена и е по-добре изразена при мъжете. Изхождайки от предишни изследвания, доказали съществени различия във влиянието на селскостопанския и неселскостопанския труд върху равнището на раждаемост, сме изчислили коефициент на специализация на територията по отношение на отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“. Коефициентът на корелация между коефициента на специализация на територията и равнището на раждаемост по области е умерено висок и положителен, което доказва наличието на съществена връзка. Резултатите потвърждават тезата за положителна връзка на трудовата заетост с раждаемостта.

JEL Класификатор: J11, J21
Страници: 14
DOI: 

Още статии от този брой

  • Развитие на застраховането „Индустриален пожар“ в ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД

    Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Индустриален пожар“, предлагана от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД. В статията е проследена динамиката на реализирания от застрахователното дружество премиен приход и извършените от него застрахователни плащания за периода 2017-2021 г. Изчислена е ...

  • Одиторски процедури за потвърждения на вземания и продажби

    Приходите са жизнената сила на всяка организация. Без приходи и без входящи парични потоци /събиране на вземанията предприятието може да престане да съществува. Продажбите са неразривно свързани с вземанията, следователно доказателствата подкрепящи вземанията поддържат и продажбите. Вземанията често са най-големият актив, който една компания ...

  • Теоретични основи, функциониране и роля на финансовото посредничество като фактор за икономически растеж

    Студията разглежда теоретичната връзка между финансовото посредничество и икономическия растеж, като акцентира върху нарастващата роля на небанковото финансово посредничество (НБФП). За целта, критично са преосмислени основните теоретични направления, тематично най-значимите постановки и емпирични анализи на взаимодействието между развитието на ...