Година 2009, Брой 2

Дата на издаване

6.3.2009 г.

Съдържание

 • Юлиан Василев
  Изследване на демографските промени в Република България в контекста на европейските тенденции
  Резюме: Целта на публикацията е проучване на демографските промени в България с оглед откриване на населени места застрашени от изчезване и формулиране на препоръки към икономическата политика на държавата. Отчетено е влиянието на редица... Целта на публикацията е проучване на демографските промени в България с оглед откриване на населени места застрашени от изчезване и формулиране на препоръки към икономическата политика на държавата. Отчетено е влиянието на редица фактори, влияещи върху процесите на обезлюдяване и застаряване. Основните приносни моменти в настоящата публикация са три. Първо, предложена е структура на база от данни, позволяваща използването на демографски данни за други научни изследвания. Второ, разработена е технология за конвертиране на данни от служба ГРАО в база данни. Трето, предложен е подход за провеждане на регионални демографски анализи.
  DOI:
 • Пенка Шишманова
  Предизвикателствата на икономиката на знанието пред някои балкански страни
  JEL: O11, O33, O57
  Резюме: В студията се анализира напредъка на три балкански страни – Гърция, България и Турция – при изграждането на икономиката, базирана на знанието. За целта е използвана Методологията за оценка на знанието (Knowledge Assessment... В студията се анализира напредъка на три балкански страни – Гърция, България и Турция – при изграждането на икономиката, базирана на знанието. За целта е използвана Методологията за оценка на знанието (Knowledge Assessment Methodology - KAM) на Световната банка и по-конкретно система от показатели, обединени в четири опорни “стълба“ – икономическа инициатива и институционална среда, образование, иновации, информационно- комуникационни технологии. На тази база се съпоставят постиженията на страните, разкриват общите моменти и различията между тях, посочват се слабостите и сравнителните им предимства, открояват се конкретните проблеми и се очертават потенциалните възможности. Всичко това в крайна сметка цели да да изведе основните предизвикателства на икономиката на знанието пред всяка от трите страни и пред Балканския регион като цяло.
  DOI:
 • Цветан Илиев
  Висшето образование в България и икономическите детерминанти на ХХІ век
  Резюме: Представеният материал разглежда основните промени в икономиката, появили се вследствие глобализацията и тяхното влияние върху системата на висшето образование. Висшето образование се приема като комплекс, който има водеща роля за... Представеният материал разглежда основните промени в икономиката, появили се вследствие глобализацията и тяхното влияние върху системата на висшето образование. Висшето образование се приема като комплекс, който има водеща роля за повишаването качеството на човешкия капитал. Изследваният проблем се интерпретира на две нива. На първо място, обект на анализа е определящата функция на глобалните промени в икономиката от гледна точка на висшето образование. На второ място се изследват промените вътре в системата на висшето образование в контекста на глобализацията.
  DOI:
 • Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев
  Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента
  Резюме: Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на... Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката, която получават випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи противоречия на интереси. Един от основните причини за тези противоречия се корени в липсата на адекватни и навременни измерители за „успешен” квалификационен профил на ниво обучаем, което от своя страна води до „размита” перспектива за шансовете в професионалната реализация. Настоящата статия представя резултатите от мащабен изследователски проект, реализиран в областта на институционалните изследвания. Представя се цялостна методология за измерване и следене на индивидуалния квалификационен профил на студента чрез уеб-базирана система от многомерни променливи.
  DOI:
 • Данко Тарабар, Джошуа Хол
  След войната: политическата икономия на износ на демокрация. От Кристофър Койн
  Резюме: Може ли демокрацията да бъде изнесена по време на война? Дали военните окупации са ефективен метод за установяване на постоянна демокрация? Въпреки че много учени в областта на международните отношения са използвали инструментите на... Може ли демокрацията да бъде изнесена по време на война? Дали военните окупации са ефективен метод за установяване на постоянна демокрация? Въпреки че много учени в областта на международните отношения са използвали инструментите на икономиката (като теория на игрите), за да отговорят на тези въпроси, малко икономисти са се опитвали систематично да дадат отговор на тези въпрос с помощта на икономическата теория и история. Книгата на Кристофър Койн "След война" запълва тази празнина и дава ценен поглед върху проблемите пред които САЩ е изправена, когато се опитва да установи ред и законност чрез сила в слабите и неразвити държави.
  DOI:
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІI. Нечовешки първоначални фактори на производството
  Резюме: В рамките на Рикардианската икономика идеята за наем е била опит за справяне с проблемите, които съвременната икономика решава чрез анализа на маргиналната полезност. Теорията на Рикардо се оказва доста незадоволителна, когато се... В рамките на Рикардианската икономика идеята за наем е била опит за справяне с проблемите, които съвременната икономика решава чрез анализа на маргиналната полезност. Теорията на Рикардо се оказва доста незадоволителна, когато се оценява от днешна гледна точка; няма съмнение, че методът на теорията на субективната стойност е много по-добър. Все пак славата на теорията за наема е заслужена.
  DOI: