Изследване на демографските промени в Република България в контекста на европейските тенденции

Автори

Ключови думи
демографски промени, България, база данни за населението

Резюме
Целта на публикацията е проучване на демографските промени в България с оглед откриване на населени места застрашени от изчезване и формулиране на препоръки към икономическата политика на държавата. Отчетено е влиянието на редица фактори, влияещи върху процесите на обезлюдяване и застаряване. Основните приносни моменти в настоящата публикация са три. Първо, предложена е структура на база от данни, позволяваща използването на демографски данни за други научни изследвания. Второ, разработена е технология за конвертиране на данни от служба ГРАО в база данни. Трето, предложен е подход за провеждане на регионални демографски анализи.

JEL Класификатор: C82, C88, J11, J13, J26
Страници: 51
DOI: 

Още статии от този брой

  • Висшето образование в България и икономическите детерминанти на ХХІ век

    Представеният материал разглежда основните промени в икономиката, появили се вследствие глобализацията и тяхното влияние върху системата на висшето образование. Висшето образование се приема като комплекс, който има водеща роля за повишаването качеството на човешкия капитал. Изследваният проблем се интерпретира на две нива. На първо място, обект ...

  • След войната: политическата икономия на износ на демокрация. От Кристофър Койн

    Може ли демокрацията да бъде изнесена по време на война? Дали военните окупации са ефективен метод за установяване на постоянна демокрация? Въпреки че много учени в областта на международните отношения са използвали инструментите на икономиката (като теория на игрите), за да отговорят на тези въпроси, малко икономисти са се опитвали систематично ...

  • Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента

    Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката, която получават випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи ...