Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента

Автори

Ключови думи
висше образование, квалификационен профил, перцентилен ранг, еквивалент на нормалната крива

Резюме
Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката, която получават випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи противоречия на интереси. Един от основните причини за тези противоречия се корени в липсата на адекватни и навременни измерители за „успешен” квалификационен профил на ниво обучаем, което от своя страна води до „размита” перспектива за шансовете в професионалната реализация. Настоящата статия представя резултатите от мащабен изследователски проект, реализиран в областта на институционалните изследвания. Представя се цялостна методология за измерване и следене на индивидуалния квалификационен профил на студента чрез уеб-базирана система от многомерни променливи.

JEL Класификатор: I21, I28, C89
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Изследване на демографските промени в Република България в контекста на европейските тенденции

    Целта на публикацията е проучване на демографските промени в България с оглед откриване на населени места застрашени от изчезване и формулиране на препоръки към икономическата политика на държавата. Отчетено е влиянието на редица фактори, влияещи върху процесите на обезлюдяване и застаряване. Основните приносни моменти в настоящата публикация са ...

  • Предизвикателствата на икономиката на знанието пред някои балкански страни

    В студията се анализира напредъка на три балкански страни – Гърция, България и Турция – при изграждането на икономиката, базирана на знанието. За целта е използвана Методологията за оценка на знанието (Knowledge Assessment Methodology - KAM) на Световната банка и по-конкретно система от показатели, обединени в четири опорни “стълба“ – икономическа ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІI. Нечовешки първоначални фактори на производството

    В рамките на Рикардианската икономика идеята за наем е била опит за справяне с проблемите, които съвременната икономика решава чрез анализа на маргиналната полезност. Теорията на Рикардо се оказва доста незадоволителна, когато се оценява от днешна гледна точка; няма съмнение, че методът на теорията на субективната стойност е много по-добър. Все ...