Предизвикателствата на икономиката на знанието пред някои балкански страни

Автори

Ключови думи
икономика на знанието, образование, иновации,
информационно-комуникационни технологии, институции

Резюме
В студията се анализира напредъка на три балкански страни – Гърция, България и Турция – при изграждането на икономиката, базирана на знанието. За целта е използвана Методологията за оценка на знанието (Knowledge Assessment Methodology - KAM) на Световната банка и по-конкретно система от показатели, обединени в четири опорни “стълба“ – икономическа инициатива и институционална среда, образование, иновации, информационно- комуникационни технологии.

На тази база се съпоставят постиженията на страните, разкриват общите моменти и различията между тях, посочват се слабостите и сравнителните им предимства, открояват се конкретните проблеми и се очертават потенциалните възможности. Всичко това в крайна сметка цели да да изведе основните предизвикателства на икономиката на знанието пред всяка от трите страни и пред Балканския регион като цяло.

JEL Класификатор: O11,O33, O57
Страници: 33
DOI: 

Още статии от този брой

  • Изследване на демографските промени в Република България в контекста на европейските тенденции

    Целта на публикацията е проучване на демографските промени в България с оглед откриване на населени места застрашени от изчезване и формулиране на препоръки към икономическата политика на държавата. Отчетено е влиянието на редица фактори, влияещи върху процесите на обезлюдяване и застаряване. Основните приносни моменти в настоящата публикация са ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІI. Нечовешки първоначални фактори на производството

    В рамките на Рикардианската икономика идеята за наем е била опит за справяне с проблемите, които съвременната икономика решава чрез анализа на маргиналната полезност. Теорията на Рикардо се оказва доста незадоволителна, когато се оценява от днешна гледна точка; няма съмнение, че методът на теорията на субективната стойност е много по-добър. Все ...

  • Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента

    Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката, която получават випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи ...