След войната: политическата икономия на износ на демокрация. От Кристофър Койн

Автори

Ключови думи
ревю на книга, демокрация, война, САЩ

Резюме
Може ли демокрацията да бъде изнесена по време на война? Дали военните окупации са ефективен метод за установяване на постоянна демокрация? Въпреки че много учени в областта на международните отношения са използвали инструментите на икономиката (като теория на игрите), за да отговорят на тези въпроси, малко икономисти са се опитвали систематично да дадат отговор на тези въпрос с помощта на икономическата теория и история. Книгата на Кристофър Койн "След война" запълва тази празнина и дава ценен поглед върху проблемите пред които САЩ е изправена, когато се опитва да установи ред и законност чрез сила в слабите и неразвити държави.

JEL Класификатор:
Страници: 8
DOI: 

Още статии от този брой

  • Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента

    Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката, която получават випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи ...

  • Висшето образование в България и икономическите детерминанти на ХХІ век

    Представеният материал разглежда основните промени в икономиката, появили се вследствие глобализацията и тяхното влияние върху системата на висшето образование. Висшето образование се приема като комплекс, който има водеща роля за повишаването качеството на човешкия капитал. Изследваният проблем се интерпретира на две нива. На първо място, обект ...

  • Изследване на демографските промени в Република България в контекста на европейските тенденции

    Целта на публикацията е проучване на демографските промени в България с оглед откриване на населени места застрашени от изчезване и формулиране на препоръки към икономическата политика на държавата. Отчетено е влиянието на редица фактори, влияещи върху процесите на обезлюдяване и застаряване. Основните приносни моменти в настоящата публикация са ...