Висшето образование в България и икономическите детерминанти на ХХІ век

Автори

Ключови думи
глобални промени, висше образование, икономическо
развитие

Резюме
Представеният материал разглежда основните промени в икономиката, появили се вследствие глобализацията и тяхното влияние върху системата на висшето образование. Висшето образование се приема като комплекс, който има водеща роля за повишаването качеството на човешкия капитал.

Изследваният проблем се интерпретира на две нива. На първо място, обект на анализа е определящата функция на глобалните промени в икономиката от гледна точка на висшето образование. На второ място се изследват промените вътре в системата на висшето образование в контекста на глобализацията.

JEL Класификатор: E24, I21, O15
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Предизвикателствата на икономиката на знанието пред някои балкански страни

    В студията се анализира напредъка на три балкански страни – Гърция, България и Турция – при изграждането на икономиката, базирана на знанието. За целта е използвана Методологията за оценка на знанието (Knowledge Assessment Methodology - KAM) на Световната банка и по-конкретно система от показатели, обединени в четири опорни “стълба“ – икономическа ...

  • Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента

    Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката, която получават випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи ...

  • Изследване на демографските промени в Република България в контекста на европейските тенденции

    Целта на публикацията е проучване на демографските промени в България с оглед откриване на населени места застрашени от изчезване и формулиране на препоръки към икономическата политика на държавата. Отчетено е влиянието на редица фактори, влияещи върху процесите на обезлюдяване и застаряване. Основните приносни моменти в настоящата публикация са ...