Година 2017, Брой 2

Дата на издаване

7.7.2017 г.

Съдържание

 • Наталья Фаридовна Алтухова, Елена Викторовна Васильева
  Интернет-предпринимательство в России и новые формы подготовки молодых предпринимателей
  Резюме: В статье рассматриваются особенности развития стартапов в России. Кафедра «Бизнес-информатика» Финансового университета при Правительстве РФ обучает студентов и аспирантов основам предпринимательства в Интернете с 2015 года.... В статье рассматриваются особенности развития стартапов в России. Кафедра «Бизнес-информатика» Финансового университета при Правительстве РФ обучает студентов и аспирантов основам предпринимательства в Интернете с 2015 года. Разработаны авторские методики обучения молодых предпринимателей на основе применения техники Design Thinking. Авторы приводят пример деловой игры, в которой используется Design Thinking и подход Learn Startup.
  DOI:
 • Бранимира Колева
  Ролята на съществеността и правилната оценка на одиторския риск при издаване на качествен одиторски доклад
  JEL: М42
  Резюме: Извършването на независим финансов одит се упражнява след като експерт-счетоводителят е положил клетва. Необходимо е всеки да спазва етични изисквания, да върши работата си качествено и независимо от клиента си. Настоящата... Извършването на независим финансов одит се упражнява след като експерт-счетоводителят е положил клетва. Необходимо е всеки да спазва етични изисквания, да върши работата си качествено и независимо от клиента си. Настоящата разработка е насочена към подпомагане на работата на одиторите, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери относно определянето и използването на одиторската същественост. Всеки от нас е потребител на даден финансов отчет на дружество, от което се интересува. Но като такива, ние не разбираме от одиторския доклад колко всъщност е грешен финансовият отчет (в количествено изражение), най-вече за изразено неквалифицирано мнение. Това е така, защото одиторската същественост се намира в одиторското досие и не е публична информация. Тя не се вижда като стойност в одиторския доклад. Всички грешки под нивото на същественост остават в одиторското досие. А какво е нивото на съществеността определена от одитора, от какви правила се е водил той, за да я определи – това си остава лична негова информация. В основата на одиторската проверка е определяне на одиторския риск, нивото на съществеността и събиране на одиторски доказателства. Добре свършената работа от одитора води до качествен одит. Определянето на даден одит като качествен е много трудно разкриваемо. Само от одиторския доклад това не се вижда. Ето защо, с цел по-добро информиране на потребителите на финансовите отчети, е необходимо да се направят допълнителни оповестявания в одиторския доклад, които са представени като препоръки в студията.
  DOI:
 • Калин Калев
  Анализ на връзката между риска и равнището на неговите оповестявания във финансовите отчети на банките
  JEL: M41, M48
  Резюме: Много от защитниците на оповестяванията на риска свързват последиците от финансовата криза с непрозрачността на банките. Банките поемат рискове, които впоследствие оповестяват неадекватно (еx post), така че тези рискове не могат да... Много от защитниците на оповестяванията на риска свързват последиците от финансовата криза с непрозрачността на банките. Банките поемат рискове, които впоследствие оповестяват неадекватно (еx post), така че тези рискове не могат да бъдат оценени от пазара. Оповестяванията на риска позволяват на инвеститорите и други заинтересовани лица по-добре да разберат рисковия профил на банката, което се очаква да има благоприятен ефект за насърчаването на пазарната дисциплина. Настоящата разработка се съсредоточава върху определянето на силата, която има поетият финансов риск върху „ex post” задължителните оповестявания.
  DOI:
 • Илиян Христов, Любомира Димитрова
  Метрификация на фактора „четивност“ в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия
  JEL: М49
  Резюме: Текстът на публичните оповестявания е основна единица за общуване между предприятието и заинтересованите външни потребители, и в частност - инвеститорите. Целта е последните да получат информация, касаеща резултатите от дейността на... Текстът на публичните оповестявания е основна единица за общуване между предприятието и заинтересованите външни потребители, и в частност - инвеститорите. Целта е последните да получат информация, касаеща резултатите от дейността на предприятието, финансовото състояние и перспективите за неговото развитие. Условие за постигане на ефективност на този процес е лекотата на разбиране на оповестената текстова информация, съдържаща се във финансовите отчети. От съществено значение е тя да бъде цялостна, точна и достоверна, представена недвусмислено, ясно и конкретно, за да бъде лесно възприемана и разбираема за заинтересованите от нея потребители. Поради това интерес представлява емпиричното изследване на фактора „четивност“ на информацията, оповестена в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия.
  DOI:
 • Михал Стоянов, Десислава Гроздева
  Мобилната интернет търговия като флуидна форма на търговски обмен
  JEL: L81, L86
  Резюме: Мобилната търговия е форма на извънмагазинен търговски обмен, доразвиващ електронната търговия, посредством нейното осъществяване с помощта на преносими умни устройства с достъп до Интернет. Еволюционната поява на мобилната търговия... Мобилната търговия е форма на извънмагазинен търговски обмен, доразвиващ електронната търговия, посредством нейното осъществяване с помощта на преносими умни устройства с достъп до Интернет. Еволюционната поява на мобилната търговия е средство за разширяване на възможностите за осъществяването на търговски обмен в желаното от потребителя място и време. Тя се откроява като флуидна, силно адаптивна и високо персонализирана форма на търговски обмен, модерен и ефективен механизъм за продажба на продукти на глобалните пазари, който решава част от съществуващите недостатъци на електронната търговия, основно този с възможността напълно автономно и независимо от условно-физически фиксирания хардуер да се осъществи обмен в желано от потребителя място на виртуалната размяна.
  DOI: