Метрификация на фактора „четивност“ в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия

Автори

Ключови думи
четивност, разбираемост, достоверност, годишен доклад за дейността

Резюме
Текстът на публичните оповестявания е основна единица за общуване между предприятието и заинтересованите външни потребители, и в частност - инвеститорите. Целта е последните да получат информация, касаеща резултатите от дейността на предприятието, финансовото състояние и перспективите за неговото развитие. Условие за постигане на ефективност на този процес е лекотата на разбиране на оповестената текстова информация, съдържаща се във финансовите отчети. От съществено значение е тя да бъде цялостна, точна и достоверна, представена недвусмислено, ясно и конкретно, за да бъде лесно възприемана и разбираема за заинтересованите от нея потребители. Поради това интерес представлява емпиричното изследване на фактора „четивност“ на информацията, оповестена в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия.

JEL Класификатор: М49
Страници: 18
DOI: 

Още статии от този брой

  • Интернет-предпринимательство в России и новые формы подготовки молодых предпринимателей

    В статье рассматриваются особенности развития стартапов в России. Кафедра «Бизнес-информатика» Финансового университета при Правительстве РФ обучает студентов и аспирантов основам предпринимательства в Интернете с 2015 года. Разработаны авторские методики обучения молодых предпринимателей на основе применения техники Design Thinking. Авторы ...

  • Анализ на връзката между риска и равнището на неговите оповестявания във финансовите отчети на банките

    Много от защитниците на оповестяванията на риска свързват последиците от финансовата криза с непрозрачността на банките. Банките поемат рискове, които впоследствие оповестяват неадекватно (еx post), така че тези рискове не могат да бъдат оценени от пазара. Оповестяванията на риска позволяват на инвеститорите и други заинтересовани лица по-добре да ...

  • Ролята на съществеността и правилната оценка на одиторския риск при издаване на качествен одиторски доклад

    Извършването на независим финансов одит се упражнява след като експерт-счетоводителят е положил клетва. Необходимо е всеки да спазва етични изисквания, да върши работата си качествено и независимо от клиента си. Настоящата разработка е насочена към подпомагане на работата на одиторите, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери ...