Ролята на съществеността и правилната оценка на одиторския риск при издаване на качествен одиторски доклад

Автори

Ключови думи
независим финансов одит, одиторска проверка, планова същественост, допустима грешка, одиторски риск, одиторски доказателства, оценка на резултатите, одиторски процедури, одиторски доклад, одиторско мнение, финансов отчет, качество на одит

Резюме
Извършването на независим финансов одит се упражнява след като експерт-счетоводителят е положил клетва. Необходимо е всеки да спазва етични изисквания, да върши работата си качествено и независимо от клиента си. Настоящата разработка е насочена към подпомагане на работата на одиторите, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери относно определянето и използването на одиторската същественост. Всеки от нас е потребител на даден финансов отчет на дружество, от което се интересува. Но като такива, ние не разбираме от одиторския доклад колко всъщност е грешен финансовият отчет (в количествено изражение), най-вече за изразено неквалифицирано мнение. Това е така, защото одиторската същественост се намира в одиторското досие и не е публична информация. Тя не се вижда като стойност в одиторския доклад. Всички грешки под нивото на същественост остават в одиторското досие. А какво е нивото на съществеността определена от одитора, от какви правила се е водил той, за да я определи – това си остава лична негова информация.

В основата на одиторската проверка е определяне на одиторския риск, нивото на съществеността и събиране на одиторски доказателства. Добре свършената работа от одитора води до качествен одит. Определянето на даден одит като качествен е много трудно разкриваемо. Само от одиторския доклад това не се вижда. Ето защо, с цел по-добро информиране на потребителите на финансовите отчети, е необходимо да се направят допълнителни оповестявания в одиторския доклад, които са представени като препоръки в студията.

JEL Класификатор: М42
Страници: 27
DOI: 

Още статии от този брой

  • Интернет-предпринимательство в России и новые формы подготовки молодых предпринимателей

    В статье рассматриваются особенности развития стартапов в России. Кафедра «Бизнес-информатика» Финансового университета при Правительстве РФ обучает студентов и аспирантов основам предпринимательства в Интернете с 2015 года. Разработаны авторские методики обучения молодых предпринимателей на основе применения техники Design Thinking. Авторы ...

  • Метрификация на фактора „четивност“ в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия

    Текстът на публичните оповестявания е основна единица за общуване между предприятието и заинтересованите външни потребители, и в частност - инвеститорите. Целта е последните да получат информация, касаеща резултатите от дейността на предприятието, финансовото състояние и перспективите за неговото развитие. Условие за постигане на ефективност на ...

  • Мобилната интернет търговия като флуидна форма на търговски обмен

    Мобилната търговия е форма на извънмагазинен търговски обмен, доразвиващ електронната търговия, посредством нейното осъществяване с помощта на преносими умни устройства с достъп до Интернет. Еволюционната поява на мобилната търговия е средство за разширяване на възможностите за осъществяването на търговски обмен в желаното от потребителя място и ...