Интернет-предпринимательство в России и новые формы подготовки молодых предпринимателей

Автори

Ключови думи
Электронный бизнес, стартап, Design Thinking, IT-образование, новые технологическое предпринимательство, подготовка кадров

Резюме
В статье рассматриваются особенности развития стартапов в России. Кафедра «Бизнес-информатика» Финансового университета при Правительстве РФ обучает студентов и аспирантов основам предпринимательства в Интернете с 2015 года. Разработаны авторские методики обучения молодых предпринимателей на основе применения техники Design Thinking. Авторы приводят пример деловой игры, в которой используется Design Thinking и подход Learn Startup.

JEL Класификатор:
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Анализ на връзката между риска и равнището на неговите оповестявания във финансовите отчети на банките

    Много от защитниците на оповестяванията на риска свързват последиците от финансовата криза с непрозрачността на банките. Банките поемат рискове, които впоследствие оповестяват неадекватно (еx post), така че тези рискове не могат да бъдат оценени от пазара. Оповестяванията на риска позволяват на инвеститорите и други заинтересовани лица по-добре да ...

  • Мобилната интернет търговия като флуидна форма на търговски обмен

    Мобилната търговия е форма на извънмагазинен търговски обмен, доразвиващ електронната търговия, посредством нейното осъществяване с помощта на преносими умни устройства с достъп до Интернет. Еволюционната поява на мобилната търговия е средство за разширяване на възможностите за осъществяването на търговски обмен в желаното от потребителя място и ...

  • Метрификация на фактора „четивност“ в годишните доклади за дейността на българските публични предприятия

    Текстът на публичните оповестявания е основна единица за общуване между предприятието и заинтересованите външни потребители, и в частност - инвеститорите. Целта е последните да получат информация, касаеща резултатите от дейността на предприятието, финансовото състояние и перспективите за неговото развитие. Условие за постигане на ефективност на ...